Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Rybactwo śródlądowe - Wydanie lub wymiana lub wydanie wtórnika karty łowiectwa podwodnego uprawniającej do amatorskiego połowu ryb kuszą

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie lub wymianę lub wydanie wtórnika KARTY łowiectwa podwodnego;
 • w przypadku wniosku o wydanie karty łowiectwa podwodnego:

- zaświadczenie o złożeniu z pozytywnym wynikiem egzaminu przed komisją powołaną przez społeczną organizację uprawnioną do przeprowadzania egzaminów w zakresie ochrony i połowu ryb w celu uzyskania karty łowiectwa podwodnego;

- osoby posiadające wykształcenie średnie, średnie branżowe lub wyższe z zakresu rybactwa: dokument potwierdzający takie wykształcenie np. świadectwo ukończenia szkoły – wówczas brak konieczności zdawania egzaminu, o którym mowa wyżej (art. 7 ust. 4 RŚ);

-  od cudzoziemca na stałe przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: zaświadczenie o pobycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • w przypadku wniosku o wymianę: karta podlegająca wymianie; 
 • w przypadku wniosku o wydanie wtórnika karty: numer karty wydanej przez Starostę Myśliborskiego -  "wtórnik" to duplikat dokumentu pozostającego w obiegu prawnym, inaczej drugi egzemplarz danego dokumentu (wyrok WSA w Krakowie z 03.07.2014 r., III SA/Kr 332/14);
 • aktualna fotografia wnioskodawcy (format legitymacyjny 4,5x3,5 cm) – 1 szt;
 • potwierdzenie zapłaty opłaty urzędowej za wydanie lub wymianę karty łowiectwa podwodnego lub wydanie wtórnika karty łowiectwa podwodnego.

Komórka organizacyjna

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, ul. Północna 15  – IV p. pok. nr 414, tel. (95) 747 2021 wew. 234

Poniedziałek 7.00-16:00, Wtorek , Środa i Czwartek 7.00-15.00 , Piątek 7.00-14.00

e-mail:  wody@powiatmysliborski.pl


Opłaty

Opłata urzędowa wynosi 10,00 zł . Opłatę należy wpłacić na konto: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, nr konta 42 8355 0009 0000 2020 2000 0004, w treści przelewu podać: „KARTA ŁOWIECTWA PODWODNEGO oraz imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie karty wędkarskiej”


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

Nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

Sposób załatwienia

Kartę można odebrać osobiście w Wydziale BOŚ lub zostanie ona dostarczona pocztą

 


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (RŚ, Dz.U. z 2022 poz. 883)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U. z 2018 r. poz. 2003).

Tryb odwoławczy

Skarga na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329, z późn. zm.).


Dodatkowe informacje, uwagi

 • Za amatorski połów ryb uważa się pozyskiwanie ryb wędką lub kuszą, przy czym dopuszcza się, w miejscu i w czasie prowadzenia połowu ryb wędką, pozyskiwanie ryb na przynętę przy użyciu podrywki wędkarskiej.
 • Karty łowiectwa podwodnego wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanej osoby.
 • Organizacją społeczną przeprowadzającą egzaminy z zakresu ochrony i połowu ryb w celu uzyskania karty łowiectwa podwodnego, której statutowe władze poinformowały Starostę Myśliborskiego o terminie i regulaminie prowadzonego postępowania egzaminacyjnego oraz składzie komisji egzaminacyjnej, jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Warszawie, ul. Senatorska 11. Z uwagi na stosunkowo niewielką liczbę rocznie szkolonych osób, egzaminy odbywają się nieregularnie, w terminach uzgodnionych z zainteresowanymi. Tel. kontaktowe: 22 826 22 51 wew. 115 i 119, 22 826 82 89.
 • Kartę łowiectwa podwodnego wydaje się osobie, która ukończyła 18 lat.
 • Dokument uprawniający do połowu ryb kuszą wydany w innym kraju, w tym w kraju UE, nie uprawnia do połowu ryb w Polsce.
 • Z obowiązku posiadania karty łowiectwa podwodnego są zwolnieni cudzoziemcy czasowo przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający zezwolenie na połów ryb w wodach uprawnionego do rybactwa. Z obowiązku tego są także zwolnione osoby uprawiające amatorski połów ryb w wodach znajdujących się w obiektach przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb, jeżeli uzyskały od uprawnionego do rybactwa zezwolenie na połów w tych wodach.
 • Cudzoziemiec posiadający kartę stałego pobytu może otrzymać kartę łowiectwa podwodnego. Natomiast starosta nie może wydać karty łowiectwa podwodnego osobie, która posiada zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej - zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, wydawane obywatelom UE, nie jest dokumentem pobytowym, gdyż nie stanowi upoważnienia do korzystania ze swobody przemieszczania się i pobytu. Dokument wydawany obywatelom UE potwierdza jedynie fakt, że dany obywatel UE zarejestrował swój pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Załączniki:

Wniosek w pliku Word

Wniosek w pliku PDF

 

 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starostwo Powiatowe z siedzibą w Myśliborzu przy ulicy Północnej 1574-300 Myślibórz reprezentowane przez Starostę Myśliborskiego (zwane dalej Starostwem); tel. 95 747 20 21 fax – 95 747 31 53, e-mail: starostwo@powiatmysliborski.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Starostwie Powiatowego w Myśliborzu – Pani Ewelina Szóstka, ul. Północna 15, telefon 95 747 20 21 e- mail: iod@powiatmysliborski.pl – może Pan/Pani skontaktować się z IOD w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw – telefonicznie, drogą e-mail, pisemnie - na adres jak wyżej.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych Pana/Pani - interesantów/klientów Starostwa oraz innych osób, których dane mogą być przetwarzane w związku ze składaniem dokumentów jest prowadzenie przez Administratora Danych spraw administracyjnych należących do właściwości rzeczowej i miejscowej Starostwa, a także kierowanie spraw nienależących do właściwości rzeczowej lub miejscowej Starostwa do właściwych podmiotów. Starostwo (Urząd), działając w ramach swojej kompetencji, wykonuje obowiązki prawne wynikające z ustaw i przepisów wykonawczych do ustaw, a także działa w interesie publicznym. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych, oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi Danych.
 4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą tylko podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt i archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
 8. Podanie przez Pana/Panią określonych danych osobowych w Starostwie jest: wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Nie podanie danych osobowych uniemożliwi realizację Pana/Pani wniosków – załatwienie sprawy.
 9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.