Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Rybactwo śródlądowe - REJESTRACJA JACHTÓW I INNYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH O DŁUGOŚCI DO 24 M

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Wniosek właściciela o rejestrację jednostki pływającej i wydanie dokumentu rejestracyjnego;
 • Dowód własności jednostki pływającej (dowodem własności jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: faktura VAT, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, w przypadku jednostek budowanych systemem gospodarczym – pisemne oświadczenie budowniczego);
 • Załączniki poświadczające następujące informacje:
 • Dane i adres właściciela/współwłaścicieli oraz armatora jednostki pływającej,
 • Rejestrację jednostki pływającej w innym rejestrze w kraju lub za granicą, jeżeli jednostka pływająca była zarejestrowana,
 • Numer identyfikacyjny albo indywidualny numer identyfikacyjny (INI) jeżeli został nadany,
 • Rodzaj napędu jednostki pływającej, a  w przypadku napędu mechanicznego także o jego mocy,
 • Model i marka jednostki pływającej,
 • Wymiary i parametry jednostki pływającej,
 • Materiał główny kadłuba jednostki pływającej,
 • Rok budowy i producent jednostki pływającej,
 • Sygnał rozpoznawczy (Call Sign) i morski radiowy numer identyfikacyjny MMSI – jeżeli zostały nadane,
 • Maksymalna dopuszczalna liczba osób na pokładzie jednostki pływającej, jeżeli została określona w deklaracji zgodności E lub innej dokumentacji wydanej przez upoważniony podmiot,
 • Dopuszczalna siła wiatru i wysokość fali, jeżeli została określona w deklaracji zgodności E lub innej dokumentacji wydanej przez upoważniony podmiot.
 • Dokument zawierający zgodę właściciela jednostki pływającej na uprawianie żeglugi przez armatora;
 • Deklaracja zgodności CE jednostki pływającej oraz silnika – jeżeli były wydane;
 • Dowód wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego;
 • Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia) do załatwiania spraw związanych z rejestracją jednostki pływającej, składany w przypadku załatwiania  tych czynności przez pełnomocnika (osobę upoważnioną);
 • Dowód wniesienia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa.
 • W przypadku gdy właścicielem jednostki pływającej jest osoba fizyczna wymagany jest dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).
 • W przypadku gdy właścicielem jednostki pływającej jest osoba prawna wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (do wglądu) lub podanie numeru KRS. Sprawy związane z rejestracją jednostki pływającej w imieniu osoby prawnej mogą załatwić wyłącznie osoby do tego upoważnione.

Komórka organizacyjna

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, ul. Północna 15 – IV p., pok. nr 414, tel. (95) 747 2021 wew. 234

Poniedziałek 7.00-16:00, Wtorek, Środa i Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail:  wody@powiatmysliborski.pl


Opłaty

Rejestracja sprzętu pływającego podlega opłacie.

Wysokość opłaty administracyjnej za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego wynosi:

 1. 80 zł,
 2. 60 zł w przypadku opłaty ulgowej – przysługującej właścicielowi jednostki pływającej, zarejestrowanej zgodnie z dotychczasowymi przepisami i podlegającej obowiązkowi przerejestrowania do Systemu REJA24 w terminie określonym w art. 28 ust. 1 Ustawy.

Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz, nr rachunku: 42 8355 0009 0000 2020 2000 0004; w tytule wpłaty wpisz:  REJA24.

Ponadto opłatę skarbową:

17 zł - za złożenie pełnomocnictwa (upoważnienia) należy wnieść na rachunek bankowy Burmistrza Myśliborza, nr rachunku: 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

 • Wpis do rejestru i wydanie dokumentu rejestrowego - do 30 dni od dnia wprowadzenia kompletnego wniosku do systemu REJA24.
 • Wydanie zaświadczenia o złożeniu wniosku o rejestrację do 7 dni.

Sposób załatwienia

Nie ma możliwości korespondencyjnej rejestracji jednostek.

Rejestracja jest dostępna jedynie online pod adresem: https://interesant.reja24.gov.pl bądź osobiście w biurze właściwego związku sportowego lub starostwie powiatowym po uprzednim telefonicznym umówieniu się na wizytę z upoważnionym pracownikiem starostwa.

 

Procedura rejestracji:

1) Rejestracja samodzielna online - aplikacja „Konto interesanta” jest dostępna pod adresem: https://interesant.reja24.gov.pl :  po założeniu konta w systemie Reja24 należy wypełnić wniosek, podążając za wyświetlanymi instrukcjami. Wszelkiego rodzaju wymagane dokumenty należy zeskanować i załączyć w systemie (akceptowane formaty: PDF, PNG, TXT, JPG, DOCX, DOC). Na koniec procesu rejestracji należy wydrukować zaświadczenie o złożeniu wniosku, które upoważnia do korzystania z jednostki przez okres trzydziestu dni, tj. do czasu odbioru osobistego właściwego dokumentu rejestrowego w wybranym urzędzie lub biurze Związku.

Prowadzenie indywidualnego konta w systemie ułatwia kontakt z Organami Rejestrującymi, co zdecydowanie skraca czas obsługi spraw. Interesant może śledzić online status wytworzenia dokumentów oraz termin ich odbioru w siedzibie Organu Rejestrującego. W aplikacji obsługiwane są płatności online.

Po wysłaniu wniosku do Organu Rejestrującego, rejestrowana jest sprawa i pojawiają się dokumenty w sprawie, z którymi wnioskodawca może zapoznać się, podpisać i odesłać do Organu Rejestrującego.

 

2) Rejestracja w urzędzie: wymaga osobistego stawiennictwa po uprzednim telefonicznym umówieniu się na wizytę z upoważnionym pracownikiem starostwa; pracownik w obecności Klienta wprowadzi dane do systemu Reja24 na podstawie kompletnych dokumentów dostarczonych przez Klienta. Na koniec procesu, gdy wniosek będzie zawierał wszystkie wymagane prawem informacje, Klient potwierdza zgodność ze stanem faktycznym i otrzymuje zaświadczenie o złożeniu wniosku o rejestrację. Upoważnia ono do korzystania z jednostki przez okres trzydziestu dni. Po upływie trzydziestu (30) dni należy odebrać osobiście właściwy dokument rejestrowy w wybranym w procesie rejestracji urzędzie.

 

Dokument rejestracyjny jest wydawany w formie plastikowej o wymiarach, do których przywykliśmy w przypadku dokumentów tożsamości czy kart płatniczych.

 


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2020 r., poz. 1500)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2020 r., poz. 763)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U.2020.248)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z  dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U.2022.883)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji organu rejestrującego przysługuje odwołanie do:

 1. Ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej – w przypadku jednostki pływającej, co do której we wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach morskich albo na wodach morskich i śródlądowych:
 2. Ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej – w przypadku jednostki pływającej, co do której we wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach śródlądowych.

Dodatkowe informacje, uwagi

Obowiązkowi rejestracji podlegają:

-  jachty morskie lub śródlądowe oraz jednostki pływające używane do amatorskiego połowu ryb o długości większej niż 7,5 m i nie przekraczające 24 m długości lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW;

- jednostki używane do połowów rybackich;

- jednostki pływające uprawiające żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; w tym przypadku także jednostki poniżej 7,5 m długości.

Obowiązkowi rejestracji nie podlegają:

- jednostki pływające przeznaczone wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadające klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowe łodzie wiosłowe,

- jednostki pływające napędzane wyłącznie siłą ludzkich mięśni,

- deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.

W przypadku jachtów do 14 m długości, dopuszczalne jest załączenie oświadczenia o danych technicznych jednostki.

Dane wpisywane są do ogólnopolskiego elektronicznego rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m nazwanego REJA24. Ich administratorem jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.

 

Każda jednostka bez numeru HIN (Hull Identification Number) będzie miała nadany nr INI (Indywidualny Numer Identyfikacyjny). Nazwa jednostki może składać się z 33 znaków używanych w języku polskim oraz cyfr arabskich i rzymskich. Nazwy będą rejestrowane, ale nie będzie już indywidualnych nazw, tak jak wg dotychczasowych przepisów. Unikalny będzie zatem tylko numer rejestracyjny.

 

Wcześniejsze wpisy i dokumenty utracą ważność

W zależności od daty poprzedniej rejestracji jednostek, różne wpisy i dokumenty rejestracyjne zachowają ważność, jednak tylko przez pewien czas:

 1. wpisy i dokumenty wydane do dnia 1 stycznia 2000 r. - przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do dnia 01.08.2021 r.
 2. wpisy i dokumenty wydane do dnia 1 stycznia 2006 r. - przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do dnia 01.02.2022 r.
 3. wpisy i dokumenty wydane po dniu 1 stycznia 2006 r. - przez okres 30 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do dnia 01.02.2023 r.

Po upływie ww. terminów jednostki muszą zostać zarejestrowane ponownie według nowych zasad. Ponowna rejestracja nie nastąpi automatycznie.

 

Właściciel jednostki, która zgodnie z dotychczasowymi przepisami nie podlegała obowiązkowi rejestracji, ma obowiązek ją zarejestrować w terminie 17 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do końca 2021 roku.

 

Kto:

- dokonuje połowu ryb, wykorzystując do tego sprzęt pływający niezarejestrowany lub nieoznakowany albo oznakowany niezgodnie z przepisami art. 20 ust. 2 (sprzęt pływający służący do połowu ryb podlega obowiązkowi oznakowania i rejestracji) lub art. 21 pkt 4 ustawy o rybactwie śródlądowym,

- dokonuje amatorskiego połowu ryb z naruszeniem art. 20 ust. 6 (amatorski połów ryb przy użyciu sprzętu pływającego, odbywa się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przy uprawianiu żeglarstwa, określonych w przepisach o żegludze śródlądowej)

- podlega karze grzywny albo karze nagany.

W razie ukarania za wykroczenia określone powyżej, sąd może orzec o podaniu orzeczenia o ukaraniu do publicznej wiadomości na koszt ukaranego. Orzekanie w sprawach określonych powyżej następuje w trybie przewidzianym przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

Załączniki

 1. Wniosek o rejestrację jednostki (R24-WRJ)
 2. Wnioskujący (R24-WN)
 3. Właściciel (R24-WL)
 4. Właściciel – załącznik (R24-WL-z)
 5. Armator (R24-AR)
 6. Dane jednostki – rejestracja (R24-DJ-RJ)
 7. Dane jednostki – aktualne dokumenty (R24-DJ-z)
 8. Oświadczenie - pouczenie (R24-OP)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starostwo Powiatowe z siedzibą w Myśliborzu przy ulicy Północnej 15, 74-300 Myślibórz reprezentowane przez Starostę Myśliborskiego (zwane dalej Starostwem); tel. 95 747 20 21 fax – 95 747 31 53, e-mail: starostwo@powiatmysliborski.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Starostwie Powiatowego w Myśliborzu, ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz, telefon 95 747 20 21 e- mail: iod@powiatmysliborski.pl – może Pan/Pani skontaktować się z IOD w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw – telefonicznie, drogą e-mail, pisemnie - na adres jak wyżej.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych Pana/Pani - interesantów/klientów Starostwa oraz innych osób, których dane mogą być przetwarzane w związku ze składaniem dokumentów jest prowadzenie przez Administratora Danych spraw administracyjnych należących do właściwości rzeczowej i miejscowej Starostwa, a także kierowanie spraw nienależących do właściwości rzeczowej lub miejscowej Starostwa do właściwych podmiotów. Starostwo (Urząd), działając w ramach swojej kompetencji, wykonuje obowiązki prawne wynikające z ustaw i przepisów wykonawczych do ustaw, a także działa w interesie publicznym. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych, oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.
 4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą tylko podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt i archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
 8. Podanie przez Pana/Panią określonych danych osobowych w Starostwie jest: wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Nie podanie danych osobowych uniemożliwi realizację Pana/Pani wniosków – załatwienie sprawy.
 9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Myśliborzu pod adresem: https://bip.powiatmysliborski.pl/artykul/ochrona-danych-osobowych