Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Gospodarka odpadami - Zmiana posiadanej decyzji dotyczącej zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, albo pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwz

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o zmianę posiadanej decyzji dotyczącej zezwolenie na zbieranie  odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, albo pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów ma zawierać:

1) maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,

2) największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie 
w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,

3) całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,

4) proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, jeżeli jest wymagana (art. 48a ustawy o odpadach).

 1. Do wniosku posiadacz odpadów dołącza:
 1. operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620) – w przypadku odpadów palnych;
 2.  zaświadczenie o niekaralności:

a)  posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,

b)   wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

– za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku
z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 305 i 663);

2)   zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2018 r. poz. 703 i 1277);

3 oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w pkt 1, za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191;

5)   oświadczenie, że w stosunku do posiadacza odpadów będącego osobą:

 1. fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
 2. prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna

– nie wydano, na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1, ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 tej ustawy;

5)   oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego wydano decyzję lub wymierzono administracyjną karę pieniężną;

6) uzgodnienie w drodze postanowienia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów zawartych w operacie p-poż – w przypadku wymaganego operatu przeciwpożarowego;

7) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566) w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.

 1. Do wniosku o zezwolenie na zbieranie odpadów, polegające na zbieraniu odpadów niebezpiecznych, na zbieraniu odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych posiadacz odpadów,
  z wyłączeniem jednostek budżetowych, dołącza dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości.
 2. Do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów polegające na odzysku odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych, na przetwarzaniu odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych posiadacz odpadów, z wyłączeniem jednostek budżetowych, dołącza dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości.
 3. Wymagane dokumenty do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów:
 1. Oryginał dowodu wpłaty należnej opłaty skarbowej za wydanie decyzji zmieniającej zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów.
 1. Zastrzegając sobie możliwość wymagania dodatkowych dokumentów, do wniosku należy dołączyć:
 1. mapę ewidencyjną z zaznaczonymi miejscami magazynowania odpadów.
 2. kopię posiadanej decyzji podlegającej zmianie.
 1. Do wniosku można dołączyć:
 1. kopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (EDG/CEIDG) albo numer KRS lub numer CEIDG
 2. kopię zaświadczenia o otrzymaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON

kopię decyzji w sprawie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej NIP.


Komórka organizacyjna

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, ul. Północna 15 - pok. nr 414, p. IV, tel. (95) 747 20 21 w. 237

Poniedziałki 7:00-16:00, Wtorek –Środa-Czwartek 7:00-15:00, Piątek 7:00-14:00

e-mail: srodowisko@powiatmysliborski.pl

 


Opłaty

 1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji – 10 zł.
 2. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty - z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej.
 3. Opłata skarbowa od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wpisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) – 17 zł
 4. Składający wniosek lub pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.
 5. Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Miejski w Myśliborzu – nr konta: 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002
 6. Podstawa prawna: - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,

- rozporządzenie Ministra Finansów z 28.09.2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia sprawy

Nie później niż w ciągu miesiąca od  daty wpływu wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

 

 Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592)
 • Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 10),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na  (Dz. U. poz. 1839)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

 1. W przypadku braku kompletu wymaganych informacji i dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie wyznaczonym przez organ.
 2. Starosta zmienia decyzję:
 • ze względu na miejsce zbierania odpadów (również w przypadku gdy wnioskodawca ma siedzibę poza terenem powiatu);
 • w przypadku gdy maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku nie przekracza 3 000 Mg.

Jeżeli z analizy wniosku okaże się, że starosta utracił właściwość rzeczową, prześle wniosek wraz z aktami sprawy do marszałka województwa.

 1. Warunkiem koniecznym do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów jest obowiązek posiadacza odpadów do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń w formie depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów wykonania zastępczego:

1)  decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, o której mowa w art. 26 ust. 2,

2)   obowiązku wynikającego z art. 47 ust. 5

– w tym usunięcia odpadów i ich zagospodarowania łącznie z odpadami stanowiącymi pozostałości z akcji gaśniczej lub usunięcia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie w ramach prowadzonej działalności polegającej na zbieraniu odpadów.

Obowiązek ten nie dotyczy odpadów obojętnych.

Wszystko na temat ww. obowiązku zawarte jest w art. 48a ustawy z dnia 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

 1. Starosta określa formę i wysokość zabezpieczenia w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
 2. Z uwagi na fakt, że oświadczenia o niekaralności i niewymierzeniu administracyjnej kary pieniężnej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, winny one zawierać klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 3. Ustanowienie użytkowania nieruchomości, na której będzie gospodarowanie odpadami, polegające na zbieraniu odpadów niebezpiecznych, odzysku odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych, zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, wymaga złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego również przez użytkownika. W oświadczeniu wskazuje się masę i rodzaje odpadów, które mogą być zbierane w okresie roku na nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania.
 4. Umowa dzierżawy nieruchomości, na której będzie gospodarowanie odpadami, polegające na zbieraniu odpadów niebezpiecznych, odzysku odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych, zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, wymaga zawarcia w formie aktu notarialnego. W umowie wskazuje się masę i rodzaje odpadów, które mogą być zbierane w okresie roku na tej nieruchomości.
 5. Ustanawiający użytkowanie oraz dzierżawca są obowiązani zawrzeć, odpowiednio w oświadczeniu o ustanowieniu użytkowania lub w umowie dzierżawy, oświadczenie, że są świadomi odpowiedzialności solidarnej, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Jeżeli posiadacz odpadów nie złoży wniosku spełniającego ww. wymagania do dnia 4 września 2019 r. zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów, w zakresie określenia wymagań dotyczących zbierania lub przetwarzania odpadów, wygasa.

 

 

Załączniki:

Wniosek w pliku Word

Wniosek w pliku PDF

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starostwo Powiatowe z siedzibą w Myśliborzu przy ulicy Północnej 1574-300 Myślibórz reprezentowane przez Starostę Myśliborskiego (zwane dalej Starostwem); tel. 95 747 20 21 fax – 95 747 31 53, e-mail: starostwo@powiatmysliborski.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Starostwie Powiatowego w Myśliborzu – Pani Ewelina Szóstka, ul. Północna 15, telefon 95 747 20 21 e- mail: iod@powiatmysliborski.pl – może Pan/Pani skontaktować się z IOD w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw – telefonicznie, drogą e-mail, pisemnie - na adres jak wyżej.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych Pana/Pani - interesantów/klientów Starostwa oraz innych osób, których dane mogą być przetwarzane w związku ze składaniem dokumentów jest prowadzenie przez Administratora Danych spraw administracyjnych należących do właściwości rzeczowej i miejscowej Starostwa, a także kierowanie spraw nienależących do właściwości rzeczowej lub miejscowej Starostwa do właściwych podmiotów. Starostwo (Urząd), działając w ramach swojej kompetencji, wykonuje obowiązki prawne wynikające z ustaw i przepisów wykonawczych do ustaw, a także działa w interesie publicznym. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych, oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi Danych.
 4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą tylko podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt i archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
 8. Podanie przez Pana/Panią określonych danych osobowych w Starostwie jest: wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Nie podanie danych osobowych uniemożliwi realizację Pana/Pani wniosków – załatwienie sprawy.
 9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.