Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Gospodarka odpadami - Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów ma zawierać:
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany
 • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania,
 • oznaczenie miejsca zbierania odpadów,
 • wskazanie:

a) miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,

b) maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,

c)  największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,

d)  całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,

 • szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzanie odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do ww. ustawy o odpadach, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach – także godzinowej mocy przerobowej,
 • przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska,
 • oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów,
 • opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem,
 • opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona,
 • proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a – nie dotyczy sytuacji, gdy wniosek dotyczy odpadów obojętnych,
 • informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
 1. Do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów dołącza się:

1)   zaświadczenie o niekaralności:

a)  posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,

b)   wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

– za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 305 i 663);

2)   zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2018 r. poz. 703 i 1277);

3 oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w pkt 1, za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191;

4)   oświadczenie, że w stosunku do:

a)   osoby, o której mowa w pkt 1 lit. a,

b)   posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna

– w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194;

5)   oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194.

 

Oświadczenia, o których mowa powyżej (pkt 4 i 5), składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

6)  decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566) w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane,

7)  operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620) – nie stosuje się w przypadku zezwoleń na przetwarzanie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych;

8)  uzgodnienie w drodze postanowienia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów zawartych w operacie p-poż – w przypadku wymaganego operatu przeciwpożarowego.

 1. Do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów polegające na odzysku odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych, na przetwarzaniu odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych posiadacz odpadów, z wyłączeniem jednostek budżetowych, dołącza dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości.
 2. Wymagane dokumenty do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów:
 1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile jest wymagana lub pisemne stanowisko wójta/burmistrza o braku konieczności (kserokopia decyzji z klauzulą ostateczności organu wydającego i potwierdzona za zgodność z oryginałem).
 2. Oryginał dowodu wpłaty należnej opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
 1. Zastrzegając sobie możliwość wymagania dodatkowych dokumentów, do wniosku należy dołączyć:
 1. kopię wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla działki, na której ma być prowadzona działalność wraz z zaświadczeniem Wójta/Burmistrza o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie w celu oceny zgodności zamierzonego sposobu gospodarki odpadami z przepisami prawa miejscowego,
 1. tytuł prawny do miejsca magazynowania odpadów,
 1.  mapę ewidencyjną z zaznaczonymi miejscami magazynowania odpadów.
 1. Do wniosku można dołączyć:
 1. kopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (EDG/CEIDG) albo numer KRS lub numer CEIDG,
 2. kopię zaświadczenia o otrzymaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON,
 3. kopię decyzji w sprawie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej NIP.

Komórka organizacyjna

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, ul. Północna 15 - pok. nr 414, p. IV, tel. (95) 747 20 21 w. 237

Poniedziałki 7:00-16:00, Wtorek –Środa-Czwartek 7:00-15:00, Piątek 7:00-14:00

e-mail: srodowisko@powiatmysliborski.pl


Opłaty

 1. Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia – 616 zł
 •  w przypadku wydania zezwolenia na kilka działalności w jednej decyzji – za każdy rodzaj działalności – opłata stanowi 100% stawki określonej od zezwolenia,
 • zmiana warunków wydanego zezwolenia, jeżeli dotyczy rozszerzenia zakresu działalności podlega opłacie skarbowej  w wysokości 50 % stawki określonej od zezwolenia.
 1. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty - z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej.
 2. Opłata skarbowa od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wpisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) – 17 zł
 3. Składający wniosek lub pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.
 4. Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Miejski w Myśliborzu – nr konta: 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002
 5. Podstawa prawna: - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,

- rozporządzenie Ministra Finansów z 28.09.2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.

 


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia sprawy

Nie później niż w ciągu miesiąca od  daty wpływu wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej.

 

 


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592)
 • Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

 1. W przypadku braku kompletu wymaganych informacji i dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie wyznaczonym przez organ.
 2. Starosta wydaje zezwolenie na przetwarzanie odpadów:
 • ze względu na miejsce zbierania odpadów (również w przypadku gdy wnioskodawca ma siedzibę poza terenem powiatu);
 • w przypadku gdy maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku nie przekracza 3 000 Mg;
 • po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwych ze względu na miejsce prowadzenia przetwarzanie odpadów;
 • po przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, z udziałem przedstawiciela właściwego organu, kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska,
 • po przeprowadzeniu przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej oraz w postanowieniu. Przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz wykonania operatu przeciwpożarowego nie stosuje się w przypadku zezwoleń na przetwarzanie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych.
 1. Wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów nie stosuje się w przypadku, gdy jest to drugie lub kolejne zezwolenie dla zrealizowanego przedsięwzięcia nieulegającego zmianie.
 2. Warunkiem koniecznym do uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów jest obowiązek posiadacza odpadów do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń w formie depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów wykonania zastępczego:

1)  decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, o której mowa w art. 26 ust. 2,

2)   obowiązku wynikającego z art. 47 ust. 5

– w tym usunięcia odpadów i ich zagospodarowania łącznie z odpadami stanowiącymi pozostałości z akcji gaśniczej lub usunięcia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie w ramach prowadzonej działalności polegającej na przetwarzaniu odpadów.

Obowiązek ten nie dotyczy odpadów obojętnych.

Wszystko na temat ww. obowiązku zawarte jest w art. 48a ustawy z dnia 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

 1. Starosta określa formę i wysokość zabezpieczenia w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
 2. Ustanowienie użytkowania nieruchomości, na której będzie odzysk odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych, przetwarzanie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, wymaga złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego również przez użytkownika. W oświadczeniu wskazuje się masę i rodzaje odpadów, które mogą być przetwarzane w okresie roku na nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania.
 3. Umowa dzierżawy nieruchomości, na której będzie przetwarzanie odpadów polegające na odzysku odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych, przetwarzaniu odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, wymaga zawarcia w formie aktu notarialnego. W umowie wskazuje się masę i rodzaje odpadów, które mogą być przetwarzane w okresie roku na tej nieruchomości.
 4. Ustanawiający użytkowanie oraz dzierżawca są obowiązani zawrzeć, odpowiednio w oświadczeniu o ustanowieniu użytkowania lub w umowie dzierżawy, oświadczenie, że są świadomi odpowiedzialności solidarnej, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.
 5. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów wygasa:
 1. po upływie czasu, na jaki zostało wydane;
 2. jeżeli podmiot objęty zezwoleniem zaprzestał działalności objętej zezwoleniem lub z innych powodów zezwolenie stało się bezprzedmiotowe;
 3. na wniosek podmiotu objętego zezwoleniem;
 4. jeżeli podmiot objęty zezwoleniem nie rozpoczął działalności objętej zezwoleniem w terminie 2 lat od dnia, w którym zezwolenie stało się ostateczne;
 5. jeżeli podmiot objęty zezwoleniem nie prowadził działalności objętej zezwoleniem przez 2 lata.

 

 

Załączniki:

Wniosek w pliku Word

Wniosek w pliku PDF