Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Gospodarka leśna - Zezwolenia na hodowanie i utrzymywanie chartów rasowych i ich mieszańców

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie zezwolenia.
 • Wypis z księgi rodowodowej lub (w przypadku niezarejestrowania w Związku Kynologicznym w Polsce i braku rodowodu) metryczkę
 • Oświadczenie dotyczące znajomości przepisu art. 53 ww. ustawy Prawo łowieckie
 • Oświadczenie o niekaralności za kłusownictwo i braku toczącego się przeciwko wnioskodawcy postępowania sądowego w związku z posiadaniem charta - do wniosku o zezwolenie na posiadanie charta,
 • Potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej.

Komórka organizacyjna

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, ul. Północna 15 – IV p. pok. nr 414, tel. (95) 747 2022 wew. 234

Poniedziałek 7.00-16:00, Wtorek , Środa i Czwartek 7.00-15.00 , Piątek 7.00-14.00

e-mail: wody@powiatmysliborski.pl


Opłaty

 • Opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia na: wykonywanie działalności gospodarczej - 616 zł, pozostałe - 82 zł;
 • Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków zezwolenia, jeżeli:
  - dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności - 50 % stawki określonej od zezwolenia dla każdego rodzaju działalności,
  - treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności - 100% stawki określonej od zezwolenia.
 • Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Miejskiego w Myśliborzu – konto nr 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002

Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

Nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletu wymaganych dokumentów. Przy sprawach skomplikowanych - dopuszcza się termin do 60 dni.

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji o zezwoleniu na hodowanie, utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców lub wydanie decyzji odmownej przez starostę właściwego ze względu na miejsce prowadzenia ich hodowli lub utrzymywania.

 


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (j.t. Dz. U z 2018 r. poz. 2033 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców (Dz. U z 2010 Nr 135, poz. 909)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

W przypadku niespełnienia wymagań i zezwoleń określonych w przywołanym rozporządzeniu starosta odmawia wydania zezwolenia na hodowanie i utrzymywanie chartów lub ich mieszańców. Tryb postępowania przy odmowie wydania decyzji stosuje się odpowiednio do cofnięcia takiego zezwolenia. Organem właściwym w sprawach cofnięcia zezwolenia jest zawsze starosta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania chartów lub ich mieszańców. 

Wydane zezwolenie wygasa, gdy nastąpi zmiana miejsca hodowli lub utrzymywania psa.


Załączniki:

Wniosek w pliku Word

Wniosek w pliku PDF

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starostwo Powiatowe z siedzibą w Myśliborzu przy ulicy Północnej 1574-300 Myślibórz reprezentowane przez Starostę Myśliborskiego (zwane dalej Starostwem); tel. 95 747 20 21 fax – 95 747 31 53, e-mail: starostwo@powiatmysliborski.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Starostwie Powiatowego w Myśliborzu – Pani Ewelina Szóstka, ul. Północna 15, telefon 95 747 20 21 e- mail: iod@powiatmysliborski.pl – może Pan/Pani skontaktować się z IOD w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw – telefonicznie, drogą e-mail, pisemnie - na adres jak wyżej.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych Pana/Pani - interesantów/klientów Starostwa oraz innych osób, których dane mogą być przetwarzane w związku ze składaniem dokumentów jest prowadzenie przez Administratora Danych spraw administracyjnych należących do właściwości rzeczowej i miejscowej Starostwa, a także kierowanie spraw nienależących do właściwości rzeczowej lub miejscowej Starostwa do właściwych podmiotów. Starostwo (Urząd), działając w ramach swojej kompetencji, wykonuje obowiązki prawne wynikające z ustaw i przepisów wykonawczych do ustaw, a także działa w interesie publicznym. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych, oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi Danych.
 4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą tylko podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt i archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
 8. Podanie przez Pana/Panią określonych danych osobowych w Starostwie jest: wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Nie podanie danych osobowych uniemożliwi realizację Pana/Pani wniosków – załatwienie sprawy.
 9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.