Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ DLA PLACÓWEK ZAJMUJĄCYCH SIĘ OPIEKĄ, REHABILITACJĄ LUB EDUKACJĄ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1.Wniosek o wydanie karty parkingowej,

2. Oryginał dowodu wniesienia opłaty za wydanie karty parkingowej,


Komórka organizacyjna

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – ul. Północna 15 – pokój nr 13, tel. (95)747 90 69

Poniedziałki 7.00-16.00, Wtorek - Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: pzon@powiatmysliborski.pl


Opłaty

Opłata w wysokości 21zł na konto STAROSTWA POWIATOWEGO W MYŚLIBORZU:   15 8355 0009 0000 2020 2000 0005;tytuł wpłaty: opłata za wydanie karty parkingowej.


Termin i sposób realizacji

Termin:

Bez zbędnej zwłoki/niezwłocznie.


Sposób: 

Wydanie karty parkingowej.


Podstawa prawna

•  ustawa z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 )

•  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych(Dz. U. z 2014, poz. 870 ze zm.)

•  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 czerwca 2014 w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych(Dz. U. z 2014, poz. 843)

•  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 czerwca 2014 w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej(Dz. U. z 2014, poz. 818).


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje


Dodatkowe informacje, uwagi

Kartę parkingową wydaje się placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

 

Wniosek placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania.

 

Składając wniosek, wnioskodawca oświadcza o:

1) posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki;

2) prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej.

 

3. Składając wniosek, przedstawia się do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu placówki.

 

Na jeden pojazd wykorzystywany do przewozu osób niepełnosprawnych wydaje się jedną kartę, na okres 3 lat.

 

W przypadku zaprzestania wykorzystywania pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, podmiot zarządzający placówką, jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu karty parkingowej organowi, który ją wydał.

 

W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej przewodniczący zespołu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne informuję placówkę o terminie i miejscu odbioru karty.

Osoba upoważniona do reprezentowania placówki odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki.

 

Załącznik:

Wniosek w pliku PDF