Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Geologia - Zatwierdzanie dokumentacji hydrogeologicznej lub dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej w przypadku zmiany dokumentacji hydrogeologicznej

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej/dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej.

2. Załączniki do wniosku:

- dokumentacja hydrogeologiczna/dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej, opracowana przez uprawnionego geologa, w 4 egzemplarzach w postaci papierowej oraz w 4 egzemplarzach w postaci elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

- pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.

- dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w oryginale za wydanie decyzji i/lub złożenie pełnomocnictwa.


Komórka organizacyjna

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, ul. Północna 15 – IV p., pok. nr 415, tel. (95) 747 2021 wew. 236

Poniedziałek  7:00-16:00, Wtorek–Środa–Czwartek 7:00-15:00, Piątek 7:00-14:00

e-mail: osr@powiatmysliborski.pl


Opłaty

 1. Za wydanie decyzji – 10 zł na podstawie części I pkt  53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 2. Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
 3. Opłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Myśliborzu, GBS w Barlinku Oddział Myślibórz, konto nr: 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002

Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

Nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpływu kompletnego wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy od daty wpływu kompletnego wniosku.

Sposób załatwienia

Dokumentacja hydrogeologiczna/ dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej zatwierdzane są w drodze decyzji. Jeżeli dokumentacja geologiczna nie odpowiada wymaganiom prawa albo powstała w wyniku działań niezgodnych z prawem, właściwy organ administracji geologicznej odmawia jej zatwierdzenia


Podstawa prawna

•    art. 93 ust. 1-6 oraz art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (PGG, tj. DzU z 2021 r. poz. 1420 ze zm.),

•    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (DzU z 2016 r. poz. 2033).


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Informacje dodatkowe

1) Dokumentacja hydrogeologiczna, zależnie od celu jej sporządzenia, winna określać w szczególności:

-    budowę geologiczną i warunki hydrogeologiczne badanego obszaru,

-   warunki występowania wód podziemnych, w tym charakterystykę warstw wodonośnych

     określonego poziomu,

-    informacje przedstawiające skład chemiczny, cechy fizyczne oraz inne właściwości wód,

-    możliwości poboru wód,

-   granice projektowanych stref ochronnych ujęć wód podziemnych oraz obszarów ochronnych

    zbiorników wód podziemnych,

-   przedsięwzięcia niezbędne dla ochrony środowiska, w tym dotyczące nieruchomości

    gruntowych, związane z działalnością, na potrzeby której jest sporządzana dokumentacja.

2) Niniejsza procedura dotyczy dokumentacji geologicznej oraz jej zmian (w formie dodatku) w zakresie:

 1. ustalania zasobów ujęć wód podziemnych, jeżeli przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m3/h,
 2. warunków hydrogeologicznych w związku z projektowaniem odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 m3/h,
 3. warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących przedsięwzięć zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze.

Załączniki

Formularz wniosku DOC

Formularz wniosku PDF

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starostwo Powiatowe z siedzibą w Myśliborzu przy ulicy Północnej 15, 74-300 Myślibórz reprezentowane przez Starostę Myśliborskiego (zwane dalej Starostwem); tel. 95 747 20 21 fax – 95 747 31 53, e-mail: starostwo@powiatmysliborski.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Starostwie Powiatowego w Myśliborzu, ul. Północna 15, telefon 95 747 20 21 e- mail: iod@powiatmysliborski.pl – może Pan/Pani skontaktować się z IOD w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw – telefonicznie, drogą e-mail, pisemnie - na adres jak wyżej.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych Pana/Pani - interesantów/klientów Starostwa oraz innych osób, których dane mogą być przetwarzane w związku ze składaniem dokumentów jest prowadzenie przez Administratora Danych spraw administracyjnych należących do właściwości rzeczowej i miejscowej Starostwa, a także kierowanie spraw nienależących do właściwości rzeczowej lub miejscowej Starostwa do właściwych podmiotów. Starostwo (Urząd), działając w ramach swojej kompetencji, wykonuje obowiązki prawne wynikające z ustaw i przepisów wykonawczych do ustaw, a także działa w interesie publicznym. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych, oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi Danych.
 4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą tylko podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt i archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
 8. Podanie przez Pana/Panią określonych danych osobowych w Starostwie jest: wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Nie podanie danych osobowych uniemożliwi realizację Pana/Pani wniosków – załatwienie sprawy.
 9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Myśliborzu pod adresem: https://bip.powiatmysliborski.pl/artykul/ochrona-danych-osobowych