Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1.Wniosek o wydanie karty parkingowej,

2.Oryginał (DO WGLĄDU)prawomocnego wydanego przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności:

            1) orzeczenia o niepełnosprawności lub,

            2) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub,

            3) orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 roku, poz.1137 ze zm.) - znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

3. Oryginał dowodu wniesienia opłaty za wydanie karty parkingowej,

4. Aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.


Komórka organizacyjna

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – ul. Północna 15 – pokój nr 13, tel. (95)747 90 69

Poniedziałki 7.00-16.00, Wtorek - Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: pzon@powiatmysliborski.pl


Opłaty

Opłata w wysokości 21zł na konto STAROSTWA POWIATOWEGO W MYŚLIBORZU:   15 8355 0009 0000 2020 2000 0005;
tytuł wpłaty: opłata za wydanie karty parkingowej.


Termin i sposób realizacji

Termin:

Bez zbędnej zwłoki/niezwłocznie.

Sposób:

Wydanie karty parkingowej.


Podstawa prawna

•  ustawa z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 )

•  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2014, poz. 870 ze zm.)

•  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 czerwca 2014 w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz. U. z 2014, poz. 843).


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje


Dodatkowe informacje, uwagi

Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście lub poprzez jednego z rodziców (w przypadku osoby niepełnoletniej) względnie poprzez opiekuna lub kuratora ustanowionego przez sąd. UWAGA: ustawodawca nie przewidział możliwości złożenia wniosku poprzez pełnomocnika.

 

W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku przewodniczący zespołu wzywa osobę niepełnosprawną lub jej przedstawiciela ustawowego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa powyżej, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

 

W przypadku niespełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej przewodniczący zespołu, w terminie

30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje w formie pisemnej osobę niepełnosprawną lub jej przedstawiciela ustawowego  o odmowie przyznania karty wraz z uzasadnieniem.

 

W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej przewodniczący zespołu w terminie 30 dni

od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne informuje osobę niepełnosprawną lub jej przedstawiciela ustawowego o terminie i miejscu odbioru karty.

 

Osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez ustanowionego pełnomocnika po okazaniu przez niego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz pisemnego pełnomocnictwa do odbioru karty.

Kartę parkingową wydaną:

1) osobie, która nie ukończyła 18-go roku życia, odbiera jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,

2) osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską odbiera jeden z rodziców,

3) osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osobie ubezwłasnowolnionej

częściowo odbiera odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd

– po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o prawie do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

 

Osoba odbierająca kartę parkingową potwierdza jej odbiór.

 

Kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą samochodu w sposób umożliwiający odczytanie jej pierwszej strony, na której znajduje się emblemat z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego.

Wniosek w pliku PDF