Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Geologia - Przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych dot. wierceń w celu wykorzystania ciepła ziemi

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o przyjęcie zgłoszenia projektu robót geologicznych.

2. Załączniki do wniosku:

- oryginał projektu robót geologicznych, opracowanego przez uprawnionego geologa;

- pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę;

- dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w oryginale za złożenie pełnomocnictwa;

- dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w oryginale - w przypadku żądania wydania zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia.


Komórka organizacyjna

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, ul. Północna 15 – IV p., pok. nr 415, tel. (95) 747 2021 wew. 236 Poniedziałek 7:00-16:00, Wtorek –Środa-Czwartek 7:00-15:00, Piątek 7:00-14:00

e-mail: osr@powiatmysliborski.pl

 


Opłaty

1. Za wydanie zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia – 17 zł na podstawie części I pkt  53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

2. Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

3. Opłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Myśliborzu, GBS w Barlinku Oddział Myślibórz,   konto nr: 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002 w treści dowodu wpłaty: „zaświadczenie” i/lub „ pełnomocnictwo”


Termin i sposób realizacji

 Termin załatwienia

30 dni od dnia złożenia kompletnego zgłoszenia.

Jeśli projekt nie będzie spełniał wymagań ustalonych w przepisach prawa, to starosta zgłosi sprzeciw, na podstawie art. 85 ust. 3 pkt 2 PGG.

Sposób załatwienia

Projekt robót geologicznych uważa się za przyjęty, jeżeli organ nie wniesie sprzeciwu do zgłoszenia w ciągu 30 dni – w formie decyzji.

Na wniosek zgłaszającego, po upływie 30 dni od dnia złożenia zgłoszenia, organ wystawi zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia projektów robót geologicznych, jeżeli nie wniósł sprzeciwu. W PGG nie została przewidziana możliwość skrócenia 30-dniowego terminu, jaki organ administracji geologicznej ma na wniesienie sprzeciwu w stosunku do projektów robót geologicznych podlegających zgłoszeniu. Nie jest więc możliwe wydanie zaświadczenia, na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. przed tym terminem, ponieważ przepis ten dotyczy przeniesienia danych ze znajdujących się w posiadaniu organu rejestrów, ewidencji i innych zbiorów do treści zaświadczenia. "Zaświadczenie jest aktem wiedzy, a nie woli organu i nie ma charakteru prawotwórczego. Zaświadczenie nie rozstrzyga żadnej sprawy, nie tworzy nowej sytuacji prawnej, ani też nie kształtuje bezpośrednio stosunku prawnego. Tym samym nie jest dopuszczalne dokonywanie w trybie dotyczącym wydawania zaświadczeń, jakichkolwiek ustaleń faktycznych i prawnych niewynikających z prowadzonej przez organ ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu" [wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26.02.2013 r., I OSK 1778/11, LEX nr 1311429].


Podstawa prawna

• art. 85 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (PGG, tj. DzU z 2021 r. poz. 1420 ze zm.)

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań   dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji   (DzU Nr 288, poz. 1696 ze zm.)


Tryb odwoławczy

W przypadku wydania przez organ decyzji o sprzeciwie, stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Informacje dodatkowe

Starosta jest organem właściwym do przyjęcia zgłoszenia projektów robót geologicznych wierceń wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi. Sprzeciw, w formie decyzji, zostanie wniesiony w przypadku, gdy:

  1. zgłoszony projekt nie odpowiada wymaganiom prawa,
  2. sposób wykonywania zamierzonych robót geologicznych zagraża środowisku.

 

Rozpoczęcie robót geologicznych może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia projektu tych robót starosta nie zgłosi do niego sprzeciwu w drodze decyzji.

 

Zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, ustawy nie stosuje się do wykonywania wkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu wykorzystania ciepła Ziemi, poza obszarami górniczymi.

Zastosowanie tego wyłączenia jest uzależnione od łącznego spełnienia trzech warunków. Pierwszym warunkiem jest to, że wkop oraz otwór wiertniczy nie może być głębszy niż 30 metrów. Drugim warunkiem jest to, aby wkop oraz otwór wiertniczy był wykonany w celu wykorzystania ciepła Ziemi. Trzecim warunkiem jest lokalizacja wkopu oraz otworu wiertniczego poza obszarem górniczym.

 

    Załączniki

Przykładowy wzór zgłoszenia DOC

Przykładowy wzór zgłoszenia PDF

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starostwo Powiatowe z siedzibą w Myśliborzu przy ulicy Północnej 15, 74-300 Myślibórz reprezentowane przez Starostę Myśliborskiego (zwane dalej Starostwem); tel. 95 747 20 21 fax – 95 747 31 53, e-mail: starostwo@powiatmysliborski.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Starostwie Powiatowego w Myśliborzu, ul. Północna 15, telefon 95 747 20 21 e-mail: iod@powiatmysliborski.pl – może Pan/Pani skontaktować się z IOD w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw – telefonicznie, drogą e-mail, pisemnie - na adres jak wyżej.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych Pana/Pani - interesantów/klientów Starostwa oraz innych osób, których dane mogą być przetwarzane w związku ze składaniem dokumentów jest prowadzenie przez Administratora Danych spraw administracyjnych należących do właściwości rzeczowej i miejscowej Starostwa, a także kierowanie spraw nienależących do właściwości rzeczowej lub miejscowej Starostwa do właściwych podmiotów. Starostwo (Urząd), działając w ramach swojej kompetencji, wykonuje obowiązki prawne wynikające z ustaw i przepisów wykonawczych do ustaw, a także działa w interesie publicznym. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych, oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi Danych.
 4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą tylko podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt i archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
 8. Podanie przez Pana/Panią określonych danych osobowych w Starostwie jest: wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Nie podanie danych osobowych uniemożliwi realizację Pana/Pani wniosków – załatwienie sprawy.
 9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Myśliborzu pod adresem: https://bip.powiatmysliborski.pl/artykul/ochrona-danych-osobowych