Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Geologia - Przyjmowanie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie powinno określać:

  -  oznaczenie zgłaszającego tj. tego, kto uzyskał koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów, koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla lub koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo uzyskał decyzję o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych;

  - zamierzone terminy: rozpoczęcia i zakończenia robót geologicznych,

  - rodzaj robót geologicznych,

  - podstawowe dane dotyczące robót geologicznych,

  - imiona i nazwiska osób sprawujących dozór i kierownictwo robót geologicznych a także numery świadectw

    stwierdzających ich kwalifikacje do wykonywania tych czynności.

- pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę

- dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w oryginale za złożenie pełnomocnictwa


Komórka organizacyjna

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, ul. Północna 15 – IV p., pok. nr 415, tel. (95) 747 2021 wew. 236

Poniedziałek 7:00-16:00, Wtorek –Środa-Czwartek 7:00-15:00, Piątek 7:00-14:00

e-mail: osr@powiatmysliborski.pl


Opłaty

 1. Czynność nie podlega opłacie skarbowej.
 2. Opłata skarbowa obowiązuje od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
 3. Opłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Myśliborzu, GBS w Barlinku Oddział Myślibórz, konto nr: 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002.

Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

Niezwłocznie.

Sposób załatwienia

Rejestracja zgłoszenia.


Podstawa prawna

• art. 81 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (PGG, tj. DzU z 2021 r. poz. 1420 ze zm.).


Tryb odwoławczy

Nie podlega


Dodatkowe informacje, uwagi

Informacje dodatkowe

Zgłoszenia dokonuje się na co najmniej 2 tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót geologicznych.

Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane z niewskazaniem określonych w ustawie Prawo geologiczne i górnicze wymaganych informacji (art. 81 ust. 2 PGG), nie można stwierdzić, że ten kto uzyskał decyzję o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych wypełnił nakaz art. 81 tej ustawy.

Art. 93 ust. 3 PGG ustanawia przesłankę obligatoryjnej odmowy zatwierdzenia dokumentacji geologicznej w postaci sporządzenia takiej dokumentacji w wyniku "działań niezgodnych z prawem", co w judykaturze odczytane zostało m.in. jako niezgłoszenie w wymaganym prawem terminie zamiaru przystąpienia do wykonywania robót geologicznych lub poboru próbek. Więc w przypadkach nieprawidłowych (w tym spóźnionych) zawiadomień wystosowane zostanie do strony pismo z informacją o potencjalnej możliwości odmowy zatwierdzenia dokumentacji geologicznej sporządzonej na podstawie robót geologicznych nieprawidłowo zgłoszonych, w oparciu o przywołany wyżej art. 93 ust. 3 PGG.

Niedokonanie zgłoszenia robót geologicznym podlega karze grzywny.

 

Załączniki

Formularz: przykładowy wzór zgłoszenia DOC

Formularz: przykładowy wzór zgłoszenia PDF

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starostwo Powiatowe z siedzibą w Myśliborzu przy ulicy Północnej 15, 74-300 Myślibórz reprezentowane przez Starostę Myśliborskiego (zwane dalej Starostwem); tel. 95 747 20 21 fax – 95 747 31 53, e-mail: starostwo@powiatmysliborski.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Starostwie Powiatowego w Myśliborzu, ul. Północna 15, telefon 95 747 20 21 e- mail: iod@powiatmysliborski.pl – może Pan/Pani skontaktować się z IOD w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw – telefonicznie, drogą e-mail, pisemnie - na adres jak wyżej.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych Pana/Pani - interesantów/klientów Starostwa oraz innych osób, których dane mogą być przetwarzane w związku ze składaniem dokumentów jest prowadzenie przez Administratora Danych spraw administracyjnych należących do właściwości rzeczowej i miejscowej Starostwa, a także kierowanie spraw nienależących do właściwości rzeczowej lub miejscowej Starostwa do właściwych podmiotów. Starostwo (Urząd), działając w ramach swojej kompetencji, wykonuje obowiązki prawne wynikające z ustaw i przepisów wykonawczych do ustaw, a także działa w interesie publicznym. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych, oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi Danych.
 4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą tylko podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt i archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
 8. Podanie przez Pana/Panią określonych danych osobowych w Starostwie jest: wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Nie podanie danych osobowych uniemożliwi realizację Pana/Pani wniosków – załatwienie sprawy.
 9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Myśliborzu pod adresem: https://bip.powiatmysliborski.pl/artykul/ochrona-danych-osobowych