Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Geologia - Przyjmowanie innej dokumentacji geologicznej

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o przyjęcie dokumentacji.

2. Załączniki do wniosku:

- oryginał dokumentacji geologicznej innej, opracowanej przez uprawnionego geologa, w 3 egzemplarzach w postaci papierowej oraz w 3 egzemplarzach w postaci elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia prac;

- dowód istnienia prawa do wykorzystania informacji geologicznej, na podstawie której sporządzono dokumentację.

- pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę

- dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w oryginale za złożenie pełnomocnictwa


Komórka organizacyjna

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, ul. Północna 15 – IV p., pok. nr 415, tel. (95) 747 2021 wew. 236

Poniedziałek  7:00-16:00, Wtorek –Środa-Czwartek 7:00-15:00, Piątek 7:00-14:00

e-mail: osr@powiatmysliborski.pl

 


Opłaty

 1. Postępowanie nie podlega opłacie skarbowej.
 2. Opłata skarbowa obowiązuje od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Opłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Myśliborzu, GBS w Barlinku Oddział Myślibórz, konto nr: 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia:

Nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpływu kompletnego wniosku.

Sposób załatwienia:

Dokumentacja geologiczna inna nie wymaga uzyskania zatwierdzenia w drodze decyzji. Archiwizacja przedstawionej dokumentacji geologicznej innej oraz przekazanie po jednym egzemplarzu dokumentacji pozostałym miejscowo organom administracji geologicznej .


Podstawa prawna

• art. 92, art. 93 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (PGG, tj. DzU z 2021 r. poz. 1420 ze zm.),

•    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych (DzU z 2016 r. poz. 2023).


Dodatkowe informacje, uwagi

Informacje dodatkowe

Inną dokumentację geologiczną sporządza się w przypadkach:

- wykonywania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów złoża kopaliny lub zasobów wód podziemnych lub

- wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła ziemi lub

- likwidacji otworu wiertniczego.

Według art. 82 ust. 1 pkt 4-5 PGG ten, kto wykonuje roboty geologiczne na podstawie decyzji o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych lub zgłoszenia projektu robót geologicznych, ma obowiązek udokumentowania wyników robót geologicznych.

Przedłożenie organowi administracji geologicznej dokumentu, który nie spełnia wymogów stawianych innej dokumentacji geologicznej zostanie zakwalifikowane jako przedłożenie dokumentu niebędącego taką dokumentacją. W takim przypadku, po upływie 6 miesięcznego terminu do przedłożenia innej dokumentacji (art. 93 ust. 8 PGG), organ obowiązany będzie do podjęcia działań przymuszających podmiot, który wykonał prace geologiczne, do przedłożenia prawidłowo sporządzonej innej dokumentacji geologicznej, w drodze egzekucji administracyjnej (art. 2 § 1 pkt 10 ustawy z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

 

Załączniki

Formularz: wzór wniosku DOC

Formularz: wzór wniosku PDF

 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starostwo Powiatowe z siedzibą w Myśliborzu przy ulicy Północnej 15, 74-300 Myślibórz reprezentowane przez Starostę Myśliborskiego (zwane dalej Starostwem); tel. 95 747 20 21 fax – 95 747 31 53, e-mail: starostwo@powiatmysliborski.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Starostwie Powiatowego w Myśliborzu, ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz, telefon 95 747 20 21 e- mail: iod@powiatmysliborski.pl – może Pan/Pani skontaktować się z IOD w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw – telefonicznie, drogą e-mail, pisemnie - na adres jak wyżej.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych Pana/Pani - interesantów/klientów Starostwa oraz innych osób, których dane mogą być przetwarzane w związku ze składaniem dokumentów jest prowadzenie przez Administratora Danych spraw administracyjnych należących do właściwości rzeczowej i miejscowej Starostwa, a także kierowanie spraw nienależących do właściwości rzeczowej lub miejscowej Starostwa do właściwych podmiotów. Starostwo (Urząd), działając w ramach swojej kompetencji, wykonuje obowiązki prawne wynikające z ustaw i przepisów wykonawczych do ustaw, a także działa w interesie publicznym. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych, oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi Danych.
 4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą tylko podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt i archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
 8. Podanie przez Pana/Panią określonych danych osobowych w Starostwie jest: wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Nie podanie danych osobowych uniemożliwi realizację Pana/Pani wniosków – załatwienie sprawy.
 9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Myśliborzu pod adresem: https://bip.powiatmysliborski.pl/artykul/ochrona-danych-osobowych