Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Geologia - Przeniesienie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża na rzecz innego podmiotu

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o przeniesienie koncesji (złożony przez podmiot, który ubiega się o to przeniesienie) winien zawierać:

 1. Oznaczenie podmiotu ubiegającego się o przeniesienie koncesji, jego siedziby i adresu  oraz numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS lub CEIDG), jeśli go posiada.
 2. Numer koncesji, datę wydania, nazwę organu wydającego oraz wszystkie jej zmiany, jeśli wystąpiły.

Załączniki: kserokopia koncesji wraz z jej późniejszymi zmianami,

 1. Zgodę Wnioskodawcy na przyjęcie wszystkich warunków określonych w koncesji.

Załączniki: zgoda przedsiębiorcy na przyjęcie wszystkich warunków określonych w koncesji - wyrażona w formie pisemnego oświadczenia woli – jest to jednostronna czynność prawna, dokonywana przez złożenie stosownego oświadczenia woli w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 1. Zgodę przedsiębiorcy, któremu została udzielona koncesja, na przeniesienie koncesji na nowy podmiot.

Załączniki: zgoda przedsiębiorcy na przeniesienie koncesji na rzecz innego przedsiębiorcy - wyrażona w formie pisemnego oświadczenia woli – jest to jednostronna czynność prawna, dokonywana przez złożenie stosownego oświadczenia woli w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 1. Wykazanie się prawem do korzystania z nieruchomości gruntowej, użytkowaniem górniczym albo przyrzeczeniem uzyskania tych praw w zakresie niezbędnym do wykonywania zamierzonej działalności.

Należy podać numer działki lub zestawienie działek, w ramach których prowadzona będzie działalność objęta koncesją (w granicach projektowanego obszaru górniczego).

Załączniki dokumentujące prawo do terenu: umowy notarialne, umowy dzierżawy, umowy przyrzeczenia itp. przedsiębiorcy, na rzecz którego koncesja będzie przenoszona, mapa ewidencji gruntów w skali 1:5000 z naniesionymi granicami złoża, granicami obszaru górniczego, granicami terenu górniczego i granicami własności.

 1. Wykazanie się prawem do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności gospodarczej przysługuje wnioskodawcy.

Należy podać rok wykonania dokumentacji geologicznej, wykonawcę, zatwierdzone zasoby.

Załączniki: dowód istnienia prawa przysługującego przedsiębiorcy, na rzecz którego koncesja będzie przenoszona, do wykorzystania dokumentacji geologicznej w celu ubiegania się o przeniesienie koncesji, kopia decyzji o zatwierdzeniu dokumentacji lub pisma o przyjęciu dokumentacji.

Uwaga: Do przeniesienia koncesji uzyskanej przed wejściem w życie ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 09.06. 2011 r. nie stosuje się przepisów w zakresie wykazania się prawem do informacji geologicznej, chyba że zmiana zmierza do powiększenia przestrzeni objętej działalnością lub przedłużenia jej ważności.  

 1. Wykazanie, iż podmiot ubiegający się o przeniesie koncesji jest w stanie spełnić wymagania związane z wykonywaniem zamierzonej działalności.

Należy określić środki, jakimi dysponuje podmiot ubiegający się o przeniesienie koncesji, w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności.

Załączniki: dane pozwalające na weryfikację wiarygodności finansowej wnioskodawcy (zaświadczenie banku, w którym prowadzony jest główny rachunek bieżący wnioskodawcy, zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z wpłatami należności budżetowych, zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek, wyciągi z rachunków bankowych, umowy kredytowe (ich promesy), umowy poręczenia, bilanse majątkowe, sprawozdania finansowe, PIT, wykaz posiadanych maszyn i urządzeń do eksploatacji kopaliny (lub umowa wynajmu/dzierżawy w/w sprzętu), itp.) Kryteria te podlegają różnicowaniu w zależności od rodzaju i rozmiarów zamierzonej działalności, związanych z nią zagrożeń itd.

8. Przedstawienie dowodu utworzenia przez Wnioskodawcę rachunku bankowego funduszu likwidacji zakładu górniczego i zgromadzenia na nim środków finansowych w wysokości odpowiadającej środkom finansowym zgromadzonym przez dotychczasowego przedsiębiorcę - W obecnym stanie prawnym nie ma obowiązku tworzenia funduszu likwidacji zakładu górniczego w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w oparciu o koncesję wydaną przez starostę, także w przypadku przeniesienia koncesji. Jeśli jednak zbywca koncesji posiada fundusz likwidacji zg, to nabywca winien go również utworzyć, choć po przeniesieniu może ten fundusz rozwiązać. Tworzenie funduszu jest nieobowiązkowe, ale także nie jest zabronione, biorąc pod uwagę brzmienie art. 128 ust. 13 PGG.

9. Dowód zapłaty opłaty skarbowej załączyć do wniosku w oryginale lub jako wydruk operacji bankowej.


Komórka organizacyjna

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, ul. Północna 15 – IV p., pok. nr 415, tel. (95) 747 2021 wew. 236

Poniedziałek 7.00-16.00, Wtorek-Środa- Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00  

e-mail: osr@powiatmysliborski.pl

 


Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 10 zł. Podstawa: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej oraz części I poz. 53 załącznika do tej ustawy.

Opłaty należy dokonać na konto Burmistrza Myśliborza, konto nr 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

Do 30 dni a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni,  od dnia wszczęcia postępowania.

Sposób załatwienia

 

Decyzja administracyjna. Jeżeli nie sprzeciwia się temu interes publiczny, w szczególności związany z bezpieczeństwem państwa lub ochroną środowiska, w tym z racjonalną gospodarką złożami kopalin, za zgodą przedsiębiorcy, któremu została udzielona koncesja, organ koncesyjny przenosi, w drodze decyzji, koncesję na rzecz podmiotu, który:

1)spełnia wymagania przewidziane przepisami o podejmowaniu działalności gospodarczej;

2)wyraża zgodę na przyjęcie wszystkich warunków określonych w koncesji;

3)w zakresie niezbędnym do wykonywania zamierzonej działalności wykaże się prawem do korzystania z nieruchomości gruntowej, użytkowaniem górniczym albo przyrzeczeniem uzyskania tych praw;

4)w zakresie niezbędnym do wykonywania zamierzonej działalności wykaże się prawem do korzystania z informacji geologicznej;

5)wykaże, iż jest w stanie spełnić wymagania związane z wykonywaniem zamierzonej działalności.

 


Podstawa prawna

- Art. 36 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (PGG, tj. DzU z 2021 r. poz. 1420 ze zm.)

- Ustawa z dnia 06.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Informacje dodatkowe

- Dane opisowe i załączniki, wymienione w punkcie 4 ppkt. 1 – 9, zaleca się zestawić i zszyć w jeden tom zwany     WNIOSKIEM.

- W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostaje wezwany do ich uzupełnienia.

- Przeniesienie koncesji przenosi również prawa i obowiązki wynikające z innych decyzji wydanych na podstawie ustawy PGG.

- Przepisów o przeniesieniu koncesji nie stosuje się, jeżeli odrębne przepisy przewidują następstwo prawne w zakresie decyzji. Ten, kto z mocy odrębnych przepisów wstąpił w prawa wynikające z decyzji wydanych na podstawie ustawy, jest obowiązany w terminie 30 dni od dnia wstąpienia w te prawa przedstawić organowi właściwemu do jej podjęcia dowody potwierdzające następstwo prawne.

- Według art. 552 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – dalej k.c., czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych. Koncesje stanowią składnik przedsiębiorstwa (art. 551 pkt 5 k.c.). Wyłączenie art. 36 ust. 7 PGG powoduje, że zbycie przedsiębiorstwa nie powoduje przeniesienia praw i obowiązków z innych decyzji niż koncesje, zezwolenia i licencje, bowiem inne decyzje nie stanowią składników przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c. Mamy tutaj na myśli przede wszystkim decyzję zatwierdzającą plan ruchu zakładu górniczego.

 

Załączniki

Formularz pisma przewodniego DOC

Formularz pisma przewodniego PDF

 

 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starostwo Powiatowe z siedzibą w Myśliborzu przy ulicy Północnej 15, 74-300 Myślibórz reprezentowane przez Starostę Myśliborskiego (zwane dalej Starostwem); tel. 95 747 20 21 fax – 95 747 31 53, e-mail: starostwo@powiatmysliborski.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Starostwie Powiatowego w Myśliborzu, ul. Północna 15, telefon 95 747 20 21 e- mail: iod@powiatmysliborski.pl – może Pan/Pani skontaktować się z IOD w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw – telefonicznie, drogą e-mail, pisemnie - na adres jak wyżej.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych Pana/Pani - interesantów/klientów Starostwa oraz innych osób, których dane mogą być przetwarzane w związku ze składaniem dokumentów jest prowadzenie przez Administratora Danych spraw administracyjnych należących do właściwości rzeczowej i miejscowej Starostwa, a także kierowanie spraw nienależących do właściwości rzeczowej lub miejscowej Starostwa do właściwych podmiotów. Starostwo (Urząd), działając w ramach swojej kompetencji, wykonuje obowiązki prawne wynikające z ustaw i przepisów wykonawczych do ustaw, a także działa w interesie publicznym. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych, oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi Danych.
 4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą tylko podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt  i archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
 8. Podanie przez Pana/Panią określonych danych osobowych w Starostwie jest: wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Nie podanie danych osobowych uniemożliwi realizację Pana/Pani wniosków – załatwienie sprawy.
 9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Myśliborzu pod adresem: https://bip.powiatmysliborski.pl/artykul/ochrona-danych-osobowych