Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Geologia - Pełne udostępnienie geologicznego materiału archiwalnego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

. Wniosek o pełne udostępnienie, w którym określa się:

1) dane podmiotu: imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji, jeżeli wniosek składa osoba fizyczna, lub

1a) nazwę podmiotu oraz adres siedziby, jego numer ewidencyjny oraz nazwę rejestru, w którym został nadany, jeżeli wniosek składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;

2) tytuł dokumentu geologicznego, zbioru danych geologicznych oraz rok ich powstania, jeżeli wniosek dotyczy geologicznych materiałów archiwalnych;

3) archiwalny numer ewidencyjny;

4) sposób udostępnienia geologicznych materiałów archiwalnych;

5) cel udostępnienia informacji geologicznej.

2. Dokument, z którego wynika prawo do reprezentacji podmiotu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1, a w przypadku gdy wniosek jest składany w postaci elektronicznej, dołącza się skan tego dokumentu.

3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty skarbowej za złożenie tego pełnomocnictwa.

4. Pisemną zgodę podmiotu, któremu prawo do informacji geologicznej przysługuje, w przypadku gdy prawo do informacji geologicznej określonej we wniosku, o którym mowa w pkt. 1, przysługuje podmiotom innym niż Skarb Państwa lub gdy wniosek ten dotyczy informacji geologicznej objętej wyłącznym prawem do korzystania z informacji geologicznej.

5. Kopia umowy zawartej z właściwym organem na korzystanie z informacji geologicznej z potwierdzeniem wniesienia opłaty za korzystanie z tej informacji geologicznej.


Komórka organizacyjna

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, ul. Północna 15 – IV p., pok. nr 415, tel. (95) 747 2021 wew. 236 Poniedziałek 7:00-16:00, Wtorek –Środa-Czwartek 7:00-15:00, Piątek 7:00-14:00

e-mail: osr@powiatmysliborski.pl

 


Opłaty

 1. Za udostępnienie informacji geologicznej nie pobiera się opłaty skarbowej. Korzystający ponosi jedynie ewentualne techniczne koszty udostępniania (przygotowania i kopiowania).
 2. Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
 3. Opłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Myśliborzu, GBS w Barlinku Oddział Myślibórz, konto nr 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002 a w treści dowodu wpłaty należy wpisać: „za pełnomocnictwo

Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia:

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku.

Ww. termin ten może zostać wydłużony do 2 miesięcy ze względu na wysoki stopień skomplikowania sprawy.

Sposób załatwienia:

 1. Kierownik archiwum: dokonuje analizy wniosku; wzywa do uzupełnienia wniosku lub złożenia wyjaśnień, jeżeli zaistnieją wątpliwości dotyczące możliwości pełnego udostępnienia geologicznych materiałów archiwalnych; wyraża zgodę albo odmawia pełnego udostępnienia geologicznych materiałów archiwalnych.
 2. Pełne udostępnienie geologicznych materiałów archiwalnych następuje po przedstawieniu przez zainteresowanego dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku geologicznych materiałów archiwalnych zawierających informacje niejawne - także oryginału poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych i zaświadczenia stwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 3. Pełne udostępnienie geologicznych materiałów archiwalnych następuje w sposób wskazany we wniosku.
 4. Za pisemną zgodą kierownika archiwum wnioskodawca może samodzielnie sporządzać reprodukcje, odpisy, odrysy lub fotokopie geologicznych materiałów archiwalnych w archiwum geologicznym, z wyjątkiem materiałów archiwalnych zawierających informacje stanowiące tajemnice prawnie chronione.

Podstawa prawna

- art. 98 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (PGG, tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1420 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania    informacji geologicznej (DzU z 2017 r. poz. 2075).


Tryb odwoławczy

Od decyzji odmownej przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Informacje dodatkowe

Informację geologiczną zawartą w dokumentacjach geologicznych, dokumentacjach wynikowych otworów wiertniczych, dokumentacjach wynikowych wyrobisk rozpoznawczych, innych dokumentach nazywa się "dokumentami geologicznymi". Dokumenty geologiczne przekazane do archiwum geologicznego nazywa się "geologicznymi materiałami archiwalnymi".

Pełnym udostępnieniem geologicznego materiału archiwalnego jest wydanie zainteresowanemu reprodukcji, odpisu, odrysu, wydruku, fotokopii, kopii w postaci elektronicznej lub innej formy utrwalania informacji geologicznych materiałów archiwalnych.

Korzystanie z informacji geologicznej jest nieodpłatne, z wyjątkiem korzystania z informacji geologicznej, do której prawa przysługują Skarbowi Państwa w celu wykonywania działalności w zakresie:

- wydobywania kopalin ze złóż,

- podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz podziemnego składowania odpadów,

- w jakim wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

W wyżej wymienionych przypadkach udostępnienie informacji geologicznej następuje za wynagrodzeniem a wniosek należy złożyć odpowiednio do ministra właściwego ds. środowiska lub marszałka województwa.

Temu, kto, ponosząc koszt prac prowadzonych w wyniku decyzji wydanych na podstawie ustawy lub prowadzonych na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w art. 85 ust. 2 i art. 85a ust. 1, uzyskał informację geologiczną, przysługuje prawo do nieodpłatnego korzystania z niej.

W okresie 3 lat od dnia doręczenia decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną lub od dnia przekazania dokumentacji sporządzonej w przypadkach, o których mowa w art. 92 pkt 3 i 5, podmiotowi, o którym mowa w ust. 2, przysługuje wyłączne prawo do korzystania z informacji geologicznej w celu ubiegania się o wykonywanie działalności, o której mowa w art. 100 ust. 2.

Jeżeli przed upływem terminu określonego w ust. 3 ten, komu przysługuje wyłączne prawo do korzystania z informacji geologicznej, uzyskał decyzję stanowiącą podstawę wykonywania działalności, o której mowa w art. 100 ust. 2, zachowuje wyłączne prawo do korzystania z informacji geologicznej przez czas określony w takiej decyzji oraz dodatkowo przez 2 lata od dnia utraty jej mocy.

Informacja geologiczna pochodząca z bieżącego dokumentowania przebiegu robót geologicznych i ich wyników nie podlega udostępnieniu do czasu zakończenia działalności będącej źródłem tej informacji.

 

Załączniki

Formularz wniosku DOC

Formularz wniosku PDF

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starostwo Powiatowe z siedzibą w Myśliborzu przy ulicy Północnej 15, 74-300 Myślibórz reprezentowane przez Starostę Myśliborskiego (zwane dalej Starostwem); tel. 95 747 20 21 fax – 95 747 31 53, e-mail: starostwo@powiatmysliborski.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Starostwie Powiatowego w Myśliborzu, ul. Północna 15, telefon 95 747 20 21 e- mail: iod@powiatmysliborski.pl – może Pan/Pani skontaktować się z IOD w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw – telefonicznie, drogą e-mail, pisemnie - na adres jak wyżej.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych Pana/Pani - interesantów/klientów Starostwa oraz innych osób, których dane mogą być przetwarzane w związku ze składaniem dokumentów jest prowadzenie przez Administratora Danych spraw administracyjnych należących do właściwości rzeczowej i miejscowej Starostwa, a także kierowanie spraw nienależących do właściwości rzeczowej lub miejscowej Starostwa do właściwych podmiotów. Starostwo (Urząd), działając w ramach swojej kompetencji, wykonuje obowiązki prawne wynikające z ustaw i przepisów wykonawczych do ustaw, a także działa w interesie publicznym. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych, oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi Danych.
 4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą tylko podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt i archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
 8. Podanie przez Pana/Panią określonych danych osobowych w Starostwie jest: wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Nie podanie danych osobowych uniemożliwi realizację Pana/Pani wniosków – załatwienie sprawy.
 9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Myśliborzu pod adresem: https://bip.powiatmysliborski.pl/artykul/ochrona-danych-osobowych