Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Ochrona przyrody - Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem i określające obowiązki prowadzącego instalację w zakresie monitorowania

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zezwolenia zawierający:

1) imię i nazwisko albo nazwa prowadzącego instalację oraz oznaczenie jego adresu miejsca zamieszkania albo adresu siedziby,

2) adres zakładu, na terenie którego jest położona instalacja,

3) informacja o tytule prawnym do instalacji,

4) informacja o instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystyka techniczna źródeł powstawania
 i miejsca emisji,

5) informacja o rodzaju prowadzonych działań w instalacji,

6) określenie rodzajów gazów cieplarnianych, które mają być objęte zezwoleniem.

2.  Do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się:

1) kopię pozwolenia zintegrowanego albo kopię pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, jeżeli jego uzyskanie jest wymagane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, z tym że kopii tych pozwoleń nie dołącza się, jeżeli zostały one wydane przez organ właściwy do wydania zezwolenia lub organ ten je posiada,

2) streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,

3) plan monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w art. 12 rozporządzenia Komisji (UE) NR 2018/2066 wraz
z dokumentami uzupełniającymi i informacjami, o których mowa w tym przepisie,

4) plan poboru próbek w przypadku, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia Komisji (UE) NR 2018/2066

W przypadku instalacji o niskim poziomie emisji, o której mowa w art. 47 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) NR 2018/2066, do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się:

1) dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 4,

2) dokumenty potwierdzające spełnianie co najmniej jednego z warunków, o których mowa w art. 47 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) NR 2018/2066,

3) plan monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w art. 78 ust. 2, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej i w postaci elektronicznej.

Wniosek o wydanie zezwolenia oraz dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4 oraz ust. 3 pkt 3 Rozporządzenia, składa się w dwóch egzemplarzach, chyba że wniosek został złożony na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

3. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia w oryginale.


Komórka organizacyjna

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, ul. Północna 15 - pok. nr 413, tel. (95) 747 2021 wew. 235

Poniedziałek 7.00-16.00, Wtorek - Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: przyroda@powiatmysliborski.pl


Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, opłata skarbowa za wydanie zezwolenia wynosi 82 zł.

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na konto Urzędu Miejskiego w Myśliborzu nr konta 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

Nie później niż w ciągu miesiąca od  daty wpływu kompletnego wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Sposób załatwienia

Zezwolenie wydaje się w formie decyzji administracyjnej


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 12.06.2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 332)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) NR 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. U. L 181 z dnia 12.07.2012, str. 30 ze zm.)
 • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2018/2066 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012 (art. 77 ust. 2).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Ministra Środowiska za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Prowadzący instalację, który posiada instalację objętą systemem, jest obowiązany do uzyskania zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych i określające obowiązki prowadzącego instalację w zakresie monitorowania.

Zezwolenie wydaje odpowiednio organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego albo pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. Zezwolenie jest wydawane na wniosek prowadzącego instalację. Zezwolenie wydaje się na czas nieoznaczony.

Prowadzący instalację jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia w przypadku:

1) zmiany w instalacji skutkującej zmianą charakteru lub sposobu funkcjonowania instalacji;

2) zmiany nazwy, pod którą prowadzący instalację prowadzi działalność;

3) zmiany prowadzącego instalację;

4) łączenia albo podziału instalacji;

5) zaistnienia zdarzenia powodującego konieczność zmiany planu monitorowania wielkości emisji, jeżeli zmiana ta ma charakter zmiany istotnej w rozumieniu art. 15 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) 2018/2066.

W przypadku zmian lub zdarzeń, o których mowa w pkt 1-4, prowadzący instalację jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wystąpienia tych zmian lub zdarzeń. W przypadku zdarzenia, o którym mowa w pkt 5, prowadzący instalację jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia przed wprowadzeniem planowanych zmian, a jeżeli zmian tych nie dało się zaplanować - niezwłocznie po ich wprowadzeniu.

Do wniosku o zmianę zezwolenia stosuje się odpowiednio zapisy rozdziału 4 niniejszej Karty.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starostwo Powiatowe z siedzibą w Myśliborzu przy ulicy Północnej 1574-300 Myślibórz reprezentowane przez Starostę Myśliborskiego (zwane dalej Starostwem); tel. 95 747 20 21 fax – 95 747 31 53, e-mail: starostwo@powiatmysliborski.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Starostwie Powiatowego w Myśliborzu – Pani Ewelina Szóstka, ul. Północna 15, telefon 95 747 20 21 e- mail: iod@powiatmysliborski.pl – może Pan/Pani skontaktować się z IOD w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw – telefonicznie, drogą e-mail, pisemnie - na adres jak wyżej.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych Pana/Pani - interesantów/klientów Starostwa oraz innych osób, których dane mogą być przetwarzane w związku ze składaniem dokumentów jest prowadzenie przez Administratora Danych spraw administracyjnych należących do właściwości rzeczowej i miejscowej Starostwa, a także kierowanie spraw nienależących do właściwości rzeczowej lub miejscowej Starostwa do właściwych podmiotów. Starostwo (Urząd), działając w ramach swojej kompetencji, wykonuje obowiązki prawne wynikające z ustaw i przepisów wykonawczych do ustaw, a także działa w interesie publicznym. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych, oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi Danych.
 4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą tylko podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt i archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
 8. Podanie przez Pana/Panią określonych danych osobowych w Starostwie jest: wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Nie podanie danych osobowych uniemożliwi realizację Pana/Pani wniosków – załatwienie sprawy.
 9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.