Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Ochrona przyrody - Zaświadczenie o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, czy działka (-i) jest/nie jest objęta / są/nie są objęte uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach złożony przez osobę posiadającą tytuł prawny do władania nieruchomością (właściciel, współwłaściciel, dzierżawca) lub pełnomocnika powinien zawierać:

 • numer działki ewidencyjnej,
 • obręb ewidencyjny,
 • powierzchnię,
 •  nazwę gminy
 • forma władania działką.

2. Pełnomocnictwo - w przypadku wyznaczenia pełnomocnika (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony za zgodność z oryginałem).

3. Kopia wypisu z rejestru gruntów, jeżeli właściciel nieruchomości posiada.

4. Kopia przedwstępnej umowy kupna-sprzedaży, w przypadku gdy z wnioskiem o zaświadczenie występuje kupujący, potwierdzona za zgodność z oryginałem.

5. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej za zaświadczenie w oryginale.

6. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej od upoważnienia w oryginale, w przypadku wyznaczenia pełnomocnika


Komórka organizacyjna

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, ul. Północna 15 - pok. nr 414, p. IV, tel. (95) 747 20 22 w. 237

Poniedziałki 7:00-16:00, Wtorek –Środa-Czwartek 7:00-15:00, Piątek 7:00-14:00

e-mail: srodowisko@powiatmysliborski.pl


Opłaty

 1. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia – 17,00 zł
 2. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty - z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej.
 3. Opłata skarbowa od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wpisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) – 17 zł
 4. Składający wniosek lub pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.
 5. Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Miejski w Myśliborzu – nr konta: 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002
 6. Podstawa prawna: - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021  r., poz. 1923 ze zm.),- rozporządzenie Ministra Finansów z 28.09.2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1330).

Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia sprawy

W terminie 7 dni od  daty wpływu wniosku. Organ, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie zaświadczenia

 


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28.09.1991 r. o lasach (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 672)
 • Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy


Dodatkowe informacje, uwagi

 1. Starosta wydaje zaświadczenie na wniosek właściciela nieruchomości.
 2. W przypadku wyznaczenia pełnomocnika należy do wniosku dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego odpis notarialnie poświadczony za zgodność z oryginałem.
 3. Jeżeli z wnioskiem o wydanie zaświadczenia występuje inna osoba niż właściciel działki, np. kupujący, należy przedstawić interes prawny do występowania o przedmiotowe zaświadczenie, np. dołączyć kopię przedwstępnej umowy kupna-sprzedaży.

Załączniki:

WNIOSEK o wydanie zaświadczenia - DOC
WNIOSEK o wydanie zaświadczenia - PDF

 

 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starostwo Powiatowe z siedzibą w Myśliborzu przy ulicy Północnej 1574-300 Myślibórz reprezentowane przez Starostę Myśliborskiego (zwane dalej Starostwem); tel. 95 747 20 21 fax – 95 747 31 53, e-mail: starostwo@powiatmysliborski.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Starostwie Powiatowego w Myśliborzu – Pani Ewelina Szóstka, ul. Północna 15, telefon 95 747 20 21 e- mail: iod@powiatmysliborski.pl – może Pan/Pani skontaktować się z IOD w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw – telefonicznie, drogą e-mail, pisemnie - na adres jak wyżej.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych Pana/Pani - interesantów/klientów Starostwa oraz innych osób, których dane mogą być przetwarzane w związku ze składaniem dokumentów jest prowadzenie przez Administratora Danych spraw administracyjnych należących do właściwości rzeczowej i miejscowej Starostwa, a także kierowanie spraw nienależących do właściwości rzeczowej lub miejscowej Starostwa do właściwych podmiotów. Starostwo (Urząd), działając w ramach swojej kompetencji, wykonuje obowiązki prawne wynikające z ustaw i przepisów wykonawczych do ustaw, a także działa w interesie publicznym. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych, oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi Danych.
 4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą tylko podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt i archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
 8. Podanie przez Pana/Panią określonych danych osobowych w Starostwie jest: wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Nie podanie danych osobowych uniemożliwi realizację Pana/Pani wniosków – załatwienie sprawy.
 9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.