Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Ochrona przyrody - Wydanie decyzji uznającej rekultywację gruntów za zakończoną

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie decyzji uznającej rekultywację gruntów za zakończoną.
 2. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub numer KRS określający osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu (wydany nie wcześniej niż trzy miesiące przed złożeniem wniosku  o    którym mowa w pkt 1 ) lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (EDG) lub numer CEIDG.
 3. Dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu) – dotyczy osoby fizycznej.
 4. Dokumentacja zawierająca opis przeprowadzonych prac rekultywacyjnych.
 5. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów dla terenu objętego wnioskiem.
 6. Mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu zrekultywowanego.
 7. Kopia decyzji ustalającej kierunek rekultywacji, o ile była wydana.
 8. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
 9. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej za wydanie decyzji.

Starosta w zależności od rodzaju sprawy zastrzega sobie możliwość wymagania dodatkowych dokumentów, m.in. dwóch odrębnych opinii rzeczoznawców ustalających stopień ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów


Komórka organizacyjna

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, ul. Północna 15 - pok. nr 414, p. IV, tel. (95) 747 20 22 w. 237

Poniedziałki 7:00-16:00, Wtorek –Środa-Czwartek 7:00-15:00, Piątek 7:00-14:00

e-mail: srodowisko@powiatmysliborski.pll


Opłaty

 1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji – 10 zł
 2. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty - z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej.
 3. Opłata skarbowa od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wpisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) – 17 zł
 4. Składający wniosek lub pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.
 5. Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Miejski w Myśliborzu – nr konta: 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002
 6. Podstawa prawna: - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, rozporządzenie Ministra Finansów z 28.09.2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.

Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia sprawy

Nie później niż w ciągu miesiąca od  daty wpływu wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej uznającej rekultywację gruntów za zakończoną.

 


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326 ze zm.)


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

 1. W celu oceny stanu faktycznego na gruncie w czasie trwania postępowania przeprowadzona zostanie wizja w terenie przy udziale stron postępowania i organów opiniujących.
 2. Starosta wydaje decyzję uznającą rekultywację za zakończoną po wcześniejszym uzyskaniu opinii:
  • Dyrektora Okresowego Urzędu Górniczego w Poznaniu – w odniesieniu do terenów zdegradowanych i niekorzystnie przekształconych wskutek działalności górniczej,
  • Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych – w odniesieniu do gruntów o projektowanym leśnym kierunku rekultywacji,
  • właściwego Wójta/Burmistrza Gminy – w każdym przypadku.

Załączniki:

Wniosek w pliku Word

Wniosek w pliku PDF

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starostwo Powiatowe z siedzibą w Myśliborzu przy ulicy Północnej 1574-300 Myślibórz reprezentowane przez Starostę Myśliborskiego (zwane dalej Starostwem); tel. 95 747 20 21 fax – 95 747 31 53, e-mail: starostwo@powiatmysliborski.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Starostwie Powiatowego w Myśliborzu – Pani Ewelina Szóstka, ul. Północna 15, telefon 95 747 20 21 e- mail: iod@powiatmysliborski.pl – może Pan/Pani skontaktować się z IOD w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw – telefonicznie, drogą e-mail, pisemnie - na adres jak wyżej.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych Pana/Pani - interesantów/klientów Starostwa oraz innych osób, których dane mogą być przetwarzane w związku ze składaniem dokumentów jest prowadzenie przez Administratora Danych spraw administracyjnych należących do właściwości rzeczowej i miejscowej Starostwa, a także kierowanie spraw nienależących do właściwości rzeczowej lub miejscowej Starostwa do właściwych podmiotów. Starostwo (Urząd), działając w ramach swojej kompetencji, wykonuje obowiązki prawne wynikające z ustaw i przepisów wykonawczych do ustaw, a także działa w interesie publicznym. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych, oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi Danych.
 4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą tylko podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt i archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
 8. Podanie przez Pana/Panią określonych danych osobowych w Starostwie jest: wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Nie podanie danych osobowych uniemożliwi realizację Pana/Pani wniosków – załatwienie sprawy.
 9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.