Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Zarządzanie ruchem drogowym - Zawiadomienie o terminie wprowadzenia organizacji ruchu (druk)

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Dodatkowe informacje, uwagi

Zgodnie z § 12 ust. 1 i 4 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach publicznych oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 784) jednostka, wprowadzająca organizację ruchu ma obowiązek zawiadomić organ zarządzający ruchem, właściwego komendanta Policji oraz zarządcę drogi o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Brak zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu w określonym powyżej terminie skutkuje utratą ważności zatwierdzonej organizacji ruchu zgodnie z § 12 ust. 4 ww. rozporządzenia

 

Wprowadzenie zatwierdzonej organizacji ruchu bez dokonania zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu lub dokonanie zawiadomienia z brakiem dochowania co najmniej 7-dniowego terminu na zawiadomienie przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu narusza regulację § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784). Wprowadzenie organizacji ruchu polegające na umieszczeniu zatwierdzonych w projekcie organizacji ruchu znaków, sygnałów drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze bez dokonania zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu lub z zawiadomieniem dokonanym z naruszeniem oznaczonego terminu jest nieuprawnionym działaniem samowolnym wypełniającym znamiona czynu zabronionego określonego w art. 84 i art. 85 § 1 ustawy z 20.05.1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2021 r. poz. 2008), zagrożonego karą aresztu, karą ograniczenia wolności albo karą grzywny.

 

Druk w pliku Word

Druk w pliku PDF