Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Ochrona przyrody - Wydanie decyzji określającej stopień ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie decyzji określającej stopień ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów.
 2. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub numer KRS określający osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (EDG) lub numer CEIDG.
 3. Dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu) – dotyczy osoby fizycznej.
 4. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania gruntem, np. prawo własności, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, stosunek zobowiązaniowy (darowizna, dzierżawa, najem, użyczenie), skrócony odpis księgi wieczystej.
 5. Dwie odrębne opinie rzeczoznawców ustalające stopień ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów.
 6. Mapa ewidencyjna z naniesioną lokalizacją gruntów.
 7. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. przeznaczenia przedmiotowych gruntów lub kopia ostatecznej decyzji wójta/burmistrza o warunkach zabudowy potwierdzona za zgodność z oryginałem przez organ wydający.
 8. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów.
 9. Kopia ostatecznej decyzji udzielającej koncesji na wydobywanie kopalin, jeśli dotyczy takiej rekultywacji potwierdzona za zgodność z oryginałem przez organ wydający.
 10. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
 11. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej za wydanie decyzji.

Komórka organizacyjna

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, ul. Północna 15 - pok. nr 414, p. IV, tel. (95) 747 20 22 w. 237

Poniedziałki 7:00-16:00, Wtorek –Środa-Czwartek 7:00-15:00, Piątek 7:00-14:00

e-mail: srodowisko@powiatmysliborski.pl


Opłaty

 1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji – 10 zł
 2. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty - z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej.
 3. Opłata skarbowa od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wpisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) – 17 zł
 4. Składający wniosek lub pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.
 5. Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Miejski w Myśliborzu – nr konta: 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002
 6. Podstawa prawna: - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, - rozporządzenie Ministra Finansów z 28.09.2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.

Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia sprawy

Nie później niż w ciągu miesiąca od  daty wpływu wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

 

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej określającej stopień ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326)


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

 1. Rozmiar ograniczenia wartości użytkowej gruntów ustala się na podstawie dwóch odrębnych opinii rzeczoznawców.
 2. Koszty sporządzenia opinii i związanej z tym prac rzeczoznawcy należy uznać za część składową ogólnych kosztów rekultywacji, obciążających zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych osobę powodującą utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów.
 3. Rzeczoznawcą może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, która ma odpowiednią wiedzę  w dziedzinie, z którą wiąże się rozpatrywane zagadnienie, np. instytut naukowy/placówka naukowa (dla przykładu osoba taką może być Instytut Uprawy i Nawożenia Gleby w Puławach, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Klasyfikatorzy – Gleboznawcy, tzw. uznane autorytety, tj. osoby ze stopniem profesora lub doktora z zakresu gleboznawstwa, jak też uczelnie rolnicze lub przyrodnicze mające w swoim zakresie badań gleboznawstwo lub nawożenie i uprawę gleb).
 4. Opinia taka powinna zawierać elementy, które pozwolą na określenie stopnia ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów. Opinia powinna umożliwić określenie przydatności gleby jak też możliwość jej wykorzystania, tj. określić:
  •        Elementy te pozwalają na określenie zdolności produkcyjnej gleby w odniesieniu do roślin uprawnych jak też pozwolą określić do jakich celów taki grunt może być wykorzystany bądź określić go jako nieużytek (wskazane jest zastosowanie tabeli kompleksów przydatności rolniczej gleby). Wiedza na temat wartości gruntów przed rozpoczęciem użytkowania pozwoli na ustalenie stopnia ograniczenia ich wartości użytkowej.

  • Stopień ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów, określony w opiniach, starosta umieszcza w decyzji.
  • Starosta wydaje decyzję określającą stopień ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów po wcześniejszym uzyskaniu opinii:
   • Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu – w odniesieniu do terenów zdegradowanych i niekorzystnie przekształconych wskutek działalności górniczej,
   • Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych – w odniesieniu do gruntów o projektowanym leśnym kierunku rekultywacji,
   • właściwego Wójta/Burmistrza Gminy – w każdym przypadku.
  • położenie gruntów,
  • skład granulometryczny,
  • typ, rodzaj i gatunek gleby,
  • uwilgotnienie,
  • strukturę gleby, odczyn, zawartość CaCO3.

Załączniki:

Wniosek w pliku Word

Wniosek w pliku PDF

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starostwo Powiatowe z siedzibą w Myśliborzu przy ulicy Północnej 1574-300 Myślibórz reprezentowane przez Starostę Myśliborskiego (zwane dalej Starostwem); tel. 95 747 20 21 fax – 95 747 31 53, e-mail: starostwo@powiatmysliborski.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Starostwie Powiatowego w Myśliborzu – Pani Ewelina Szóstka, ul. Północna 15, telefon 95 747 20 21 e- mail: iod@powiatmysliborski.pl – może Pan/Pani skontaktować się z IOD w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw – telefonicznie, drogą e-mail, pisemnie - na adres jak wyżej.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych Pana/Pani - interesantów/klientów Starostwa oraz innych osób, których dane mogą być przetwarzane w związku ze składaniem dokumentów jest prowadzenie przez Administratora Danych spraw administracyjnych należących do właściwości rzeczowej i miejscowej Starostwa, a także kierowanie spraw nienależących do właściwości rzeczowej lub miejscowej Starostwa do właściwych podmiotów. Starostwo (Urząd), działając w ramach swojej kompetencji, wykonuje obowiązki prawne wynikające z ustaw i przepisów wykonawczych do ustaw, a także działa w interesie publicznym. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych, oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi Danych.
 4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą tylko podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt i archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
 8. Podanie przez Pana/Panią określonych danych osobowych w Starostwie jest: wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Nie podanie danych osobowych uniemożliwi realizację Pana/Pani wniosków – załatwienie sprawy.
 9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.