Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Sprawy z zakresu kultury i sportu - Wpis zmian w składzie zarządu/komisji/statutu/siedziby do ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowa

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek wraz załącznikami:

- protokół z Walnego Zebrania Członków

- uchwały Walnego Zebrania Członków o dokonaniu zmian w składzie Zarządu/Komisji Rewizyjnej/Statutu

- lista obecności na zebraniu

- dowód opłaty


Komórka organizacyjna

Wydział Organizacji i Spraw Społecznych, ul. Północna 15 pok. 420, Tel. 95 747 20 -21 wew. 233

Poniedziałki 7.00-16.00, Wtorek - Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: mysliborz@hot.pl


Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji o dokonaniu zmian  dla klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej – 10 zł

Wydanie decyzji o dokonaniu zmian  dla uczniowskich klubów sportowych – brak opłaty

Na konto Urzędu Miasta i Gminy w Myśliborzu – 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji o wpisie zmian w składzie zarządu / komisji rewizyjnej/statutu/siedziby do ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie

Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 18 października 2011 roku u w sprawie ewidencji klubów sportowych


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Załączniki:

Wniosek w pliku Word

Wniosek w pliku PDF