Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Sprawy z zakresu kultury i sportu - Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 2. Regulamin działalności (określający w szczególności nazwę stowarzyszenia zwykłego, cel lub cele, teren i środki działania, siedzibę, przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, a także sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego).
 3. Protokół z zebrania założycielskiego
 4. listę założycieli stowarzyszenia zwykłego (min. 3 osoby), zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli;
 5.  imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu;
 6. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ;
 7. adres siedziby stowarzyszenia zwykłego.

Jeżeli wniosek o wpis składa zarząd, podpisują go wszyscy członkowie zarządu;


Komórka organizacyjna

Wydział Organizacji i Spraw Społecznych, ul. Północna 15  pok. 420, Tel  95 747 20 21 wew. 233

Poniedziałki 7.00-16.00, Wtorek - Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: mysliborz@hot.pl


Opłaty

Brak opłaty za wpis.


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

Organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis ,  jeśli są braki 14 dni na ich uzupełnienie. 

Sposób załatwienia

Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2015 r. poz. 1923)


Tryb odwoławczy

W przypadku gdy organ nadzorujący nie dokona wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienia jego braków i nie został złożony wniosek, o którym mowa w art. 41 ustawy, przedstawicielowi reprezentującemu stowarzyszenie zwykłe albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.


Dodatkowe informacje, uwagi

 1. Stowarzyszenie zwykłe reprezentuje przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd.
 2. Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać zarząd, określa w regulaminie działalności tryb jego wyboru oraz uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych.
 3. Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać organ kontroli wewnętrznej, określa w regulaminie działalności tryb jego wyboru, uzupełniania składu oraz jego kompetencje.
 4. Podejmowanie przez przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.
 5. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:
 1. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;
 2. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego;
 3. zawarcie umowy kredytu albo pożyczki;
 4. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy;
 5. zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.
 1. Stowarzyszenie zwykłe nie może:
 1. powoływać terenowych jednostek organizacyjnych;
 2. zrzeszać osób prawnych;
 3. prowadzić działalności gospodarczej;
 4. prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 1. Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.
 2.  Stowarzyszenie zwykłe może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Ząłączniki:

Regulamin stowarzyszenia zwykłego - wzór wersja Przedstawiciel

Regulamin stowarzyszenia zwykłego - wzór wersja z Zarządem

Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych - WORD

Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych - PDF