Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Transport drogowy - Zmiana treści zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o zmianę treści zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji wraz z następującymi dokumentami:

 1. odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku zmiany nazwy lub adresu siedziby),
 2. inne dokumenty potwierdzające zgłoszone zmiany,
 3. dowód wniesienia opłaty,
 4. pełnomocnictwo (tylko gdy strona działa przez ustawowego lub statutowego przedstawiciela),

Komórka organizacyjna

Wydział Komunikacji w Myśliborzu, ul. Północna 15, tel. (95)747 23 90,  (95)747 31 90

Poniedziałek 7.00-16.00, Wtorek – Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: transport@powiatmysliborski.pl


Opłaty

Opłata administracyjna za zmianę zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji w wysokości 10 % najwyższej opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty za udzielenie zezwolenia lub licencji (opłatę wnosi się na konto Starostwa Powiatowego w Myśliborzu – Nr 42 8355 0009 0000 2020 2000 0004) - podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych,

Za wydanie wypisu z zezwolenia lub w przypadku zmiany licencji pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty administracyjnej, o którym mowa w § 2 ww. rozporządzenia.

Opłata skarbowa za złożone pełnomocnictwo (gdy występuje) – 17,00 zł; opłatę należy uiścić na rachunek bankowy - Urząd Miejski w Myśliborzu 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002.


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

Do 30 dni, w sprawach skomplikowanych dopuszcza się termin dłuższy.

7. Sposób załatwienia

Zmiana treści zezwolenia lub licencji dokonywana jest w drodze decyzji administracyjnej.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001r . o transporcie drogowym,
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych,
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające Dyrektywę Rady 96/26/WE.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Zgodnie z art. 7 ustawy transporcie drogowym zmianę treści zezwolenia lub licencji dokonuje, na wniosek przedsiębiorcy, Starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy.

 

Załączniki:

Wniosek w pliku Word

Wniosek w pliku PDF