Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Transport drogowy - Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Pisemny wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym wraz z następującymi dokumentami:  

 1. kopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,
 2. informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu,
 3. proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach i odległości między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,
 4. schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
 5. potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków położonych w granicach administracyjnych miast i obiektów dworcowych dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi,
 6. potwierdzenie wniesienia opłat,
 7. pełnomocnictwo (tylko gdy strona działa przez ustawowego lub statutowego przedstawiciela).

Komórka organizacyjna

Wydział Komunikacji w Myśliborzu, ul. Północna 15, tel. (95)747 23 90,  (95)747 31 90

Poniedziałek 7.00-16.00, Wtorek - Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: transport@powiatmysliborski.pl


Opłaty

Opłata administracyjna w wysokości zależnej od okresu ważności zezwolenia, na obszar wykraczający poza granice jednej gminy, ale nie wykraczający poza granice powiatu:

 • do 1 roku opłata w wysokości 125 zł;
 • do 2 lat opłata w wysokości 150 zł;
 • do 3 lat opłata w wysokości 175 zł;
 • do 4 lat opłata w wysokości 225 zł;
 • do 5 lat opłata w wysokości 275 zł.

 

Opłata za wydanie wypisu z zezwolenia wynosi 1% opłaty uiszczonej za wydanie zezwolenia.

Opłatę wnosi się na konto Starostwa Powiatowego w Myśliborzu – Nr 42 8355 0009 0000 2020 2000 0004;

Opłata skarbowa za złożone pełnomocnictwo (gdy występuje) – 17,00 zł; opłatę należy uiścić na rachunek bankowy - Urząd Miejski w Myśliborzu 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002.


Termin i sposób realizacji

 Termin załatwienia

Do 30 dni, w sprawach skomplikowanych dopuszcza się termin dłuższy.

Sposób załatwienia

Zezwolenie wydaje Starosta właściwy ze względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy, lub obszar prowadzonej działalności gospodarczej objętej zezwoleniem. Zezwolenie wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym,
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych,

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Podjęcie decyzji w sprawie wydania nowego lub zmiany istniejącego zezwolenia na linie komunikacyjne o długości do 100 km, w szczególności w zakresie zwiększenia pojemności pojazdów, częstotliwości ich kursowania, zmiany godzin odjazdów z poszczególnych przystanków poprzedzone jest analizą sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób. Następnie po uzgodnieniu możliwości przebiegu linii z wójtami, burmistrzami bądź prezydentami miast  właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej Starosta wydaje zezwolenie w formie decyzji administracyjnej.

 

Załączniki:

Wniosek w pliku Word

Wniosek w pliku PDF