Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Transport drogowy - Wydanie zaświadczenia o liczbie pojazdów dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia o liczbie pojazdów dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej:

 1. dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia,
 2. pełnomocnictwo (tylko gdy strona działa przez ustawowego lub statutowego przedstawiciela),

Komórka organizacyjna

Wydział Komunikacji w Myśliborzu, ul. Północna 15, tel. (95) 747 23 90,  (95) 747 31 90

Poniedziałek 7.00-16.00, Wtorek - Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: transport@powiatmysliborski.pl


Opłaty

Opłata skarbowa:

 1. za wydanie zaświadczenia – 17 zł - płatność dokonywana jest na rachunek bankowy - Urząd Miejski w Myśliborzu 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002.
  (Zał. cz. II, pkt. 21 - Ustawa dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej)

 

 1. za złożone pełnomocnictwo (gdy występuje) – 17,00 zł; opłatę należy uiścić na rachunek bankowy - Urząd Miejski w Myśliborzu 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002.

Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

Do 30 dni, w sprawach skomplikowanych dopuszcza się termin dłuższy.

 

Sposób załatwienia

Starosta wydaje zaświadczenie o liczbie pojazdów dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające Dyrektywę Rady 96/26/WE,

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo złożenia zażalenia na czynności administracyjne do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.


Dodatkowe informacje, uwagi

Zaświadczenie wydaje organ, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,

Zaświadczenie wydawane jest w celu przedstawienia go do wniosku o udzielenie licencji wspólnotowej.

 

Warunki związane z wymogiem zdolności finansowej (art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009)

W celu spełnienia wymogu określonego w art. 3 ust. 1 lit. c) przedsiębiorca musi być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe. Przedsiębiorca wykazuje na podstawie rocznych sprawozdań finansowych poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę, że każdego roku dysponuje kapitałem i rezerwami w łącznej wysokości co najmniej:

 1. 9000 EUR, na pierwszy wykorzystywany pojazd silnikowy;
 2. 5000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony; oraz
 3. 900 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony, ale nie przekracza 3,5 tony.

 

Przedsiębiorcy wykonujący zawód przewoźnika drogowego rzeczy z wykorzystaniem pojazdów silnikowych lub zespołów pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony, ale nie przekracza 3,5 tony, wykazują co roku na podstawie rocznych sprawozdań finansowych poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę, że na każdy rok dysponują kapitałem i rezerwami w łącznej wysokości co najmniej:

 1. 1800 EUR na pierwszy wykorzystywany pojazd; oraz
 2. 900 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd.

 

      W drodze odstępstwa od ust. 1 właściwy organ może zgodzić się lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał swoją zdolność finansową za pomocą poświadczenia określonego przez właściwy organ, takiego jak gwarancja bankowa lub polisa ubezpieczeniowa, w tym polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej, z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, lub inny wiążący dokument stanowiący solidarną gwarancję za przedsiębiorcę na kwoty określone w ust. 1.

 

Dokumentem potwierdzającym spełnienie wymogu zdolności finansowej jest roczne sprawozdanie finansowe zawierające elementy wymienione w art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości tj.: bilans, rachunku zysków i strat, informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. W przypadku gdy przedsiębiorca nie jest zobowiązany do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego może udokumentować zdolność finansową w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej).

 

Załączniki:

Wniosek w pliku Word

Wniosek w pliku PDF