Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Transport drogowy - Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek (wypełnia przedsiębiorca), oraz:

 1. oświadczenie osoby zarządzającej transportem oraz kopia certyfikatu kompetencji zawodowych,
 2. oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1,
 3. dokumenty potwierdzające posiadanie zdolności finansowej zapewniającej prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego,
 4. potwierdzenie wniesienia opłat,
 5. pełnomocnictwo (tylko gdy strona działa przez ustawowego lub statutowego przedstawiciela).

Komórka organizacyjna

Wydział Komunikacji w Myśliborzu, ul. Północna 15, tel. (95)747 23 90,  (95)747 31 90

Poniedziałek 7.00-16.00, Wtorek – Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: transport@powiatmysliborski.pl


Opłaty

Opłata administracyjna za licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy:

 • 800 zł  za licencję w okresie ważności (od 2 do 15 lat),
 • 900 zł  za licencję w okresie ważności (powyżej 15 do 30 lat),
 • 1000 zł  za licencję w okresie ważności (powyżej 30 do 50 lat),

Opłatę  wnosi się na konto Starostwa Powiatowego w Myśliborzu – Nr 42 8355 0009 0000 2020 2000 0004;

Opłata skarbowa:  za złożone pełnomocnictwo (gdy występuje) – 17,00 zł; opłatę należy uiścić na rachunek bankowy - Urząd Miejski w Myśliborzu 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002.


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

Do 30 dni, w sprawach skomplikowanych dopuszcza się termin dłuższy.

 

Sposób załatwienia

Starosta wydaje licencję w formie decyzji administracyjnej.

W razie niespełnienia przez przedsiębiorcę warunków, o których mowa ustawie o transporcie drogowym, starosta odmawia udzielenia licencji w formie decyzji administracyjnej.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Obowiązkowi posiadania licencji  na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy podlegają przedsiębiorcy wykonujący pośrednictwo przy przewozie rzeczy.

Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy obejmuje pośrednictwo w przewozach krajowych i międzynarodowych.

Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy nie uprawnia do wykonywania przewozów drogowych.

Potwierdzenie zdolności finansowej:

Przedsiębiorca musi przedstawić dokumenty potwierdzające, że znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50 000 euro

     

Wymóg potwierdzenia zdolności finansowej potwierdza się:

 • rocznym sprawozdaniem finansowym;
 • dokumentami potwierdzającymi:
  1. dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
  2. posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
  3. udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
  4. własność nieruchomości.

Załączniki:

Wniosek w pliku Word

Wniosek w pliku PDF