Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Transport drogowy - Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek (wypełnia przedsiębiorca), oraz:

 1. oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1,
 2. zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, ,
 3. wykaz pojazdów samochodowych,
 4. potwierdzenie wniesienia opłat,
 5. pełnomocnictwo (tylko gdy strona działa przez ustawowego lub statutowego przedstawiciela)

Komórka organizacyjna

Wydział Komunikacji w Myśliborzu, ul. Północna 15, tel. (95)747 23 90,  (95)747 31 90

Poniedziałek 7.00-16.00, Wtorek – Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: transport@powiatmysliborski.pl

 


Opłaty

Opłata administracyjna za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób  pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu osób powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,  w wysokości:

 • 320 zł  za licencję w okresie ważności (od 2 do 15 lat),
 • 380 zł  za licencję w okresie ważności (powyżej 15 do 30 lat),
 • 450 zł  za licencję w okresie ważności (powyżej 30 do 50 lat),

 

 • w przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób  pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu osób powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, jednego lub więcej niż jednego pojazdu, pobiera się jedną opłatę powiększoną o 10% w/w opłaty za każdy pojazd,
 • za wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub za wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób  pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu osób powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, na każdy  pojazd zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 1% w/w opłaty za każdy pojazd

 

Opłatę  wnosi się na konto Starostwa Powiatowego w Myśliborzu – Nr 42 8355 0009 0000 2020 2000 0004; podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013r. poz. 916)

 

Opłata skarbowa:  za złożone pełnomocnictwo (gdy występuje) – 17,00 zł; opłatę należy uiścić na rachunek bankowy - Urząd Miejski w Myśliborzu 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002.


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

Do 30 dni, w sprawach skomplikowanych dopuszcza się termin dłuższy.

 

Sposób załatwienia

Starosta wydaje licencję w formie decyzji administracyjnej.

W razie niespełnienia przez przedsiębiorcę warunków, o których mowa ustawie o transporcie drogowym, starosta odmawia udzielenia licencji w formie decyzji administracyjnej.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym,
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Obowiązkowi posiadania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób podlegają przedsiębiorcy prowadzący usługi w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub  pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu osób powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

 

Załączniki:

Wniosek w pliku Word

Wniosek w pliku PDF