Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Rejestracja pojazdów - Zgłoszenie zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym - wpis lub wykreślenie współwłaściciela pojazdu

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o zgłoszeniu zmiany danych (wypełnia właściciel/właściciele pojazdu), oraz

 1. Dowód własności pojazdu (np. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa o dożywocie, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności etc.)
 2. Dowód rejestracyjny,
 3. Karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 4. Dokument tożsamości właściciela (do wglądu),

Komórka organizacyjna

Wydział Komunikacji, ul. Północna 15, tel. (95)747 23 90,  (95)747 31 90

Poniedziałek 7.00-16.00, Wtorek – Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: pojazd@powiatmysliborski.pl   oraz:

Filia Wydziału w  Barlinku, ul. Szpitalna 11; Tel/fax (95)7460070 ; e-mail: pojazdbarlinek@powiatmysliborski.pl

Filia Wydziału w  Dębnie, ul. Piłsudskiego 3; Tel/fax (95)7602795; e-mail: pojazddebno@powiatmysliborski.pl


Opłaty

Opłata skarbowa za złożone pełnomocnictwo (gdy występuje) w wysokości 17 zł; opłatę należy uiścić na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu. (Urząd Miasta i Gminy Myślibórz Nr 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002)


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

Na bieżąco (maksymalny czas załatwienia sprawy - 30 dni)

 

 Sposób załatwienia

Zgłoszone zmiany danych odnotowywane są w formie decyzji administracyjnej (zmieniającej) oraz pisemnej adnotacji zarówno w dowodzie rejestracyjnym jak i w karcie pojazdu (jeżeli występuje) w pozycji „Adnotacje urzędowe” oraz wprowadzane są  do systemu  CEPiK. Wykreślenie współwłaściciela następuje  - w drodze analogii - jako wykreślenie wpisanych uprzednio adnotacji o występowaniu współwłasności.


Podstawa prawna

 1. Ustawa  z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. 2017 poz. 2355 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. 2019 poz. 2130 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Strona może złożyć skargę na czynności organu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.


Dodatkowe informacje, uwagi

Organ wszczyna postępowanie na pisemny wniosek strony.

Stosownie do brzmienia art. 78 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o:

1)     nabyciu lub zbyciu pojazdu;

2)     zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

Załączniki:

Wniosek w pliku PDF