Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Rejestracja pojazdów - Zgłoszenie zmian w pojeździe - zmiana danych technicznych oraz rodzaju pojazdu

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek  „zgłoszenie zmian w dowodzie rejestracyjnym" oraz:

 • zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego wraz z opisem dokonanych zmian,
 • zaświadczenie potwierdzające, że zmian w pojeździe dokonał przedsiębiorca, o którym mowa w art. 66 ust. 4 pkt. 6 lit. b) ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 • opinia uprawnionego rzeczoznawcy samochodowego (jeżeli zakres zmian konstrukcyjnych uzasadnia wydanie opinii),
 • oświadczenie producenta pojazdu (lub jego oficjalnego przedstawiciela), że dokonane zmiany w pojeździe są dopuszczone przez jego producenta (dotyczy zmian powodujących zmianę mas i nacisków),
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu (jeżeli była wydana),
 • kopia dokumentu tożsamości właściciela pojazdu (w przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba fizyczna)
 • kopia dokumentu potwierdzająca wpis przedsiębiorstwa do ewidencji działalności gospodarczej/krajowego rejestru sądowego (w przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba prawna),
 • pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika (w przypadku reprezentowania właściciela pojazdu przez pełnomocnika),
 • kopia polisy OC.
 • dowód wniesienia opłaty za wymianę dowodu.

Komórka organizacyjna

Wydział Komunikacji, ul. Północna 15, tel. (95)747 23 90,  (95)747 31 90

Poniedziałek 7.00-16.00, Wtorek – Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: pojazd@powiatmysliborski.pl   oraz:

Filia Wydziału w  Barlinku, ul. Szpitalna 11; Tel/fax (95)7460070 ; e-mail: pojazdbarlinek@powiatmysliborski.pl

Filia Wydziału w  Dębnie, ul. Piłsudskiego 3; Tel/fax (95)7602795; e-mail: pojazddebno@powiatmysliborski.pl


Opłaty

 1. Opłata administracyjna dokonana na rachunek Starostwa Powiatowego Nr 42 8355 0009 0000 2020 2000 0004 za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego:
 • 73,50 zł (z pozwoleniem czasowym na okres potrzebny na wyprodukowanie dowodu rejestracyjnego);
 • 54,50 zł (bez pozwolenia czasowego).

Powyższe ceny zawierają opłatę ewidencyjną.

 1. Opłata skarbowa za złożone pełnomocnictwo (gdy występuje) w wysokości 17 zł; opłatę należy uiścić na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu. (Urząd Miasta i Gminy Myślibórz Nr 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002)

Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

Na bieżąco (maksymalny czas 30 dni).

Sposób załatwienia

Starosta wydaje na wniosek strony decyzję o rejestracji czasowej wraz z pozwoleniem czasowym na okres do wyprodukowania dowodu rejestracyjnego. Dowód rejestracyjny, zaktualizowana karta pojazdu oraz zalegalizowane tablice rejestracyjne wydawane są w drodze decyzji o rejestracji pojazdu

 


Podstawa prawna

 1. Ustawa  z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. 2017 poz. 2355 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. 2019 poz. 2130 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Zmiany parametrów technicznych wymuszają zmianę dowodu rejestracyjnego.

Strona zawiadamia starostę o zmianie danych technicznych zawartych w dowodzie rejestracyjnym.

Proces jest dwuetapowy i składają się na niego dwie decyzje: o rejestracji czasowej (na wniosek klienta może być wydane  pozwolenie czasowe na okres 30 dni) oraz o rejestracji ostatecznej (wydanie dowodu rejestracyjnego, zaktualizowanej karty pojazdu).

Załączniki:

Wniosek w pliku Word

Wniosek w pliku PDF