Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Rejestracja pojazdów - Wyrejestrowanie pojazdu z powodu wywozu za granicę

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek (wypełnia właściciel/właściciele pojazdu), oraz:

 1. Tablice rejestracyjne (jeżeli nowy właściciel występuje o tzw. „tablice wywozowe”),
 2. Dowód rejestracyjny (jeżeli nowy właściciel występuje o tzw. „tablice wywozowe”),
 3. Karta pojazdu jeżeli była wydana (jeżeli nowy właściciel występuje o tzw. „tablice wywozowe”),
 4. Umowę sprzedaży lub fakturę potwierdzającą sprzedaż pojazdu za granicę,
 5. Dowód zgłoszenia sprzedaży pojazdu w Urzędzie Celnym, gdy pojazd jest zbyty do kraju niebędącego członkiem UE,
 6. Pisemne oświadczenie o sprzedaniu pojazdu celem ostatecznego wywozu pojazdu poza granice kraju, albo kopia dokumentu potwierdzającego rejestrację pojazdu za granicą (dotyczy przypadku gdy wnioskodawca nie występuje o tzw. „tablice wywozowe”),
 7. Do wglądu: dokument tożsamości właściciela/właścicieli:
  • dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego będącego osobą fizyczną,
  • paszport oraz dokument poświadczający zameldowanie na terytorium RP w przypadku cudzoziemca
  • wypis z rejestru sądowego oraz nr REGON w przypadku przedsiębiorcy posiadającego osobowość prawną,
  • pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika (w przypadku działania przez pełnomocnika).

Komórka organizacyjna

Wydział Komunikacji, ul. Północna 15, tel. (95)747 23 90,  (95)747 31 90

Poniedziałek 7.00-16.00, Wtorek – Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: pojazd@powiatmysliborski.ploraz:

Filia Wydziału w  Barlinku, ul. Szpitalna 11; Tel/fax (95)7460070 ; e-mail: pojazdbarlinek@powiatmysliborski.pl

Filia Wydziału w  Dębnie, ul. Piłsudskiego 3; Tel/fax (95)7602795; e-mail: pojazddebno@powiatmysliborski.pl


Opłaty

Opłata

Opłata skarbowa: 

 • za wydanie decyzji administracyjnej w wysokości 10 zł;
 • za złożone pełnomocnictwo (gdy występuje) w wysokości 17 zł;

Obie opłaty należy uiścić na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu.
(Urząd Miasta i Gminy Myślibórz Nr 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002)

 

 


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

Na bieżąco (maksymalnie 30 dni).

 

Sposób załatwienia

Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej o wyrejestrowaniu pojazdu z powodu wywozu za granicę.


Podstawa prawna

 1. Ustawa  z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. 2017 poz. 2355 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. 2019 poz. 2130 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Organ wszczyna postępowanie na pisemny wniosek strony. Właściciel pojazdu musi udokumentować sprzedaż i wywóz pojazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej. Z uwagi na problemy pojawiające się przy rejestracji pojazdu w innych państwach, starosta zaleca wnioskowanie o wydanie tablic tymczasowych oraz pozwolenia czasowego „na wywóz pojazdu za granicę”.Pojazd wyrejestrowany z powodu wywozu za granicę/rejestracji za granicą podlega ponownej rejestracji w kraju.

Wszystkie dokumenty załączone do wniosku, a sporządzone w języku obcym, muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Urząd wymaga pełnego tłumaczenia dokumentów – dokumenty przetłumaczone „częściowo”, lub wybiórczo nie będą uznawane.

Załączniki:

Wniosek w pliku Word

Wniosek w pliku PDF