Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Rejestracja pojazdów - Wyrejestrowanie pojazdu z powodu wycofania pojazdu z obrotu

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek (wypełnia właściciel/właściciele pojazdu), oraz:

 1. tablice rejestracyjne (jeżeli właściciel posiada),
 2. dowód rejestracyjny (jeżeli właściciel posiada),
 3. karta pojazdu jeżeli była wydana (jeżeli właściciel posiada),
 4. dokument potwierdzający wycofanie pojazdu z obrotu (w przypadku, o którym mowa w art. 70g ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym) albo dokument potwierdzający odkupienie pojazdu wycofanego z obrotu (w przypadku, o którym mowa w art. 70g ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym) albo kopia decyzji administracyjnej poświadczonej prze organ ją wydający (w przypadku, o którym mowa w art. 70g ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym).
 5. do wglądu:
 • dokument tożsamości właściciela/właścicieli:
  • dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego będącego osobą fizyczną,
  • paszport oraz dokument poświadczający zameldowanie na terytorium RP w przypadku cudzoziemca będącego osobą fizyczną,
  • wypis z rejestru sądowego oraz nr REGON w przypadku przedsiębiorcy posiadającego osobowość prawną,
 • pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika (w przypadku działania przez pełnomocnika).

Komórka organizacyjna

Wydział Komunikacji, ul. Północna 15, tel. (95)747 23 90,  (95)747 31 90

Poniedziałek 7.00-16.00, Wtorek – Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: pojazd@powiatmysliborski.pl   oraz:

Filia Wydziału w  Barlinku, ul. Szpitalna 11; Tel/fax (95)7460070 ; e-mail: pojazdbarlinek@powiatmysliborski.pl

Filia Wydziału w  Dębnie, ul. Piłsudskiego 3; Tel/fax (95)7602795; e-mail: pojazddebno@powiatmysliborski.pl


Opłaty

Opłata skarbowa: 

 • za wydanie decyzji administracyjnej w wysokości 10 zł;
 • za złożone pełnomocnictwo (gdy występuje) w wysokości 17 zł; opłatę należy uiścić na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu

Płatność dokonywana w kasie Urzędu Miasta i Gminy Myślibórz lub na rachunek Urzędu
Nr 618355 0009 0070 0708 2000 0002.,


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

Na bieżąco (maksymalnie 30 dni).

Sposób załatwienia

Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej o wyrejestrowaniu pojazdu z powodu kradzieży.

 


Podstawa prawna

 1. Ustawa  z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Organ wszczyna postępowanie na pisemny wniosek strony.

Zgodnie z art. 70 g ustawy Prawo o ruchu drogowym zakazuje się wprowadzania do obrotu nowego pojazdu bez wymaganego odpowiedniego świadectwa homologacji typu lub innego równoważnego dokumentu, o którym mowa w art. 70j ust. 1, art. 70k ust. 1, art. 70o ust. 1, art. 70zo ust. 1, art. 70zp ust. 1 albo art. 70zu ust. 1 ustawy. Podmiot, który wprowadzi do obrotu pojazd wbrew określonemu zakazowi, jest obowiązany na swój koszt wycofać ten pojazd z obrotu. W przypadku odpłatnego wprowadzenia do obrotu pojazdu, podmiot jest obowiązany również do odkupienia pojazdu od osoby, która faktycznie włada tym pojazdem. W przypadku niewycofania z obrotu pojazdu bez wymaganego odpowiedniego świadectwa homologacji typu lub innego równoważnego dokumentu, o którym mowa w art. 70j ust. 1, art. 70k ust. 1, art. 70o ust. 1, art. 70zo ust. 1, art. 70zp ust. 1 albo art. 70zu ust. 1 ustawy, właściwy organ, po nałożeniu kary, o której mowa w art. 140m ust. 1 pkt 1, określa, w drodze decyzji administracyjnej, pojazd, który podlega wycofaniu z obrotu oraz termin jego wycofania, a także nakazuje realizację obowiązku określonego w ust. 3. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Pojazdy wycofane z obrotu nie mogą być ponownie wprowadzone do obrotu.

Do postępowania w sprawach wycofania z obrotu pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części, stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Załączniki:

Wniosek w pliku Word

Wniosek w pliku PDF