Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Rejestracja pojazdów - Wyrejestrowanie pojazdu z powodu udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek (wypełnia właściciel/właściciele pojazdu), oraz:

 1. Tablice rejestracyjne (jeżeli właściciel posiada),
 2. Dowód rejestracyjny (jeżeli właściciel posiada),
 3. Karta pojazdu jeżeli była wydana (jeżeli właściciel posiada),
 4. Pisemne oświadczenie o trwałej utracie pojazdu bez zmiany w prawie własności pojazdu, oraz dokumenty uwiarygodniające utratę pojazdu;
 5. Dokument potwierdzający wniesienie opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości
  i porządku w gminach.
 6. Do wglądu:
 • dokument tożsamości właściciela/właścicieli, tj. dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego będącego osobą fizyczną, lub paszport oraz dokument poświadczający zameldowanie na terytorium RP w przypadku cudzoziemca będącego osobą fizyczną, lub wypis z rejestru sądowego oraz nr REGON w przypadku przedsiębiorcy posiadającego osobowość prawną,
 • pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika (w przypadku działania przez pełnomocnika).

Komórka organizacyjna

Wydział Komunikacji, ul. Północna 15, tel. (95)747 23 90,  (95)747 31 90

Poniedziałek 7.00-16.00, Wtorek – Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: pojazd@powiatmysliborski.pl

oraz:

Filia Wydziału w  Barlinku, ul. Szpitalna 11; Tel/fax (95)7460070 ; e-mail: pojazdbarlinek@powiatmysliborski.pl

Filia Wydziału w  Dębnie, ul. Piłsudskiego 3; Tel/fax (95)7602795; e-mail: pojazddebno@powiatmysliborski.pl


Opłaty

 1. Opłata na rzecz gminy wyliczona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności (Dz. U. z 2002r. Nr 44 poz. 419 z późn. zm.) – opłata ustalana indywidualnie dla danego pojazdu przez organ gminy właściwej dla miejsca trwałej utraty pojazdu.
 2. Opłata skarbowa: 
 • za wydanie decyzji administracyjnej w wysokości 10 zł;
 • za złożone pełnomocnictwo (gdy występuje) w wysokości 17 zł;

Obie opłaty należy uiścić na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu.
(Urząd Miasta i Gminy Myślibórz Nr 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002)


Termin i sposób realizacji

 Termin załatwienia

Na bieżąco (maksymalnie 30 dni).

Sposób załatwienia

Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnejo wyrejestrowaniu pojazdu z powodu trwałej utraty pojazdu

 


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. 2017 poz. 2355 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności (Dz. U. z 2002 r. Nr 44, poz. 419 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub tablic (tablicy) rejestracyjnych, właściciel pojazdu składa stosowne oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Właściciel pojazdu musi udokumentować trwałą i zupełna utratę posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności pojazdu – dotyczy to m.in. takich sytuacji jak szkoda całkowita, czy zezłomowanie pojazdu w nieuprawnionym punkcie.

 

Organ wszczyna postępowanie na pisemny wniosek strony.

 

Pojazd wyrejestrowany z powodu trwałej utraty nie podlega powtórnej rejestracji.

 

Wszystkie dokumenty załączone do wniosku, a sporządzone w języku obcym, muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Urząd wymaga pełnego tłumaczenia dokumentów – dokumenty przetłumaczone „częściowo”, lub wybiórczo nie będą uznawane.

 

Załączniki:

Wniosek w pliku Word

Wniosek w pliku PDF