Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Rejestracja pojazdów - Wyrejestrowanie pojazdu z powodu przekazania pojazdu dla przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu pojazdów

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu (wypełnia właściciel/właściciele pojazdu), oraz:

 1. unieważnione tablice rejestracyjne,
 2. unieważniony dowód rejestracyjny,
 3. karta pojazdu (jeżeli była wydana),
 4. zaświadczenie potwierdzające przekazanie kompletnego pojazdu (lub niekompletnego pojazdu) do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu,.
 5. Do wglądu:
 • dokument tożsamości właściciela/właścicieli:
  - dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego będącego osobą fizyczną,
  - paszport oraz dokument poświadczający zameldowanie na terytorium RP w przypadku cudzoziemca będącego osobą fizyczną
  - wypis z rejestru sądowego oraz nr REGON w przypadku przedsiębiorcy posiadającego osobowość prawną,
 • pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika (w przypadku działania przez pełnomocnika).

Komórka organizacyjna

Wydział Komunikacji, ul. Północna 15, tel. (95)747 23 90,  (95)747 31 90

Poniedziałek 7.00-16.00, Wtorek – Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: pojazd@powiatmysliborski.pl  oraz:

Filia Wydziału w  Barlinku, ul. Szpitalna 11; Tel/fax (95)7460070 ; e-mail: pojazdbarlinek@powiatmysliborski.pl

Filia Wydziału w  Dębnie, ul. Piłsudskiego 3; Tel/fax (95)7602795; e-mail: pojazddebno@powiatmysliborski.pl


Opłaty

Opłata skarbowa: 

 • za wydanie decyzji administracyjnej w wysokości 10 zł;
 • Opłata skarbowa za złożone pełnomocnictwo (gdy występuje) w wysokości 17 zł;

Obie opłaty należy uiścić na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu.
(Urząd Miasta i Gminy Myślibórz Nr 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002)


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

Na bieżąco (maksymalnie 30 dni).

 

Sposób załatwienia

Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej o wyrejestrowaniu pojazdu z powodu demontażu.


Podstawa prawna

 1. Ustawa  z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. 2017 poz. 2355 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Organ wszczyna postępowanie na pisemny wniosek strony. Właściciel pojazdu musi przedłożyć zaświadczenie potwierdzające przekazanie pojazdu do wyznaczonej przez wojewodę stacji demontażu pojazdów, oraz przekazać unieważnione przez stację tablice rejestracyjne, dowód rejestracyjny oraz kartę pojazdu.

 

Pojazd wyrejestrowany z powodu demontażu nie podlega powtórnej rejestracji.

 

Aktualny wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu i przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania pojazdów udostępniony jest na stronie internetowej każdego urzędu wojewódzkiego.

 

Wszystkie dokumenty załączone do wniosku, a sporządzone w języku obcym, muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Urząd wymaga pełnego tłumaczenia dokumentów – dokumenty przetłumaczone „częściowo”, lub wybiórczo nie będą uznawane.

 

W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu lub tablic (tablicy) rejestracyjnych, właściciel pojazdu składa stosowne oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Załączniki:

Wniosek w pliku Word

Wniosek w pliku PDF