Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Rejestracja pojazdów - Wymiana tablic rejestracyjnych z powodu ich zniszczenia lub utraty (wydanie nowego numeru rejestracyjnego)

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie nowych tablic rejestracyjnych z tytułu zniszczenia lub zagubienia dotychczasowych tablic (wypełnia właściciel/właściciele pojazdu), oraz:

 1. dotychczasowa tablica (tablice) rejestracyjna (w przypadku ich zniszczenia utrudniającego czytelność),
 2. dowód rejestracyjny,
 3. karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 4. oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, w przypadku, gdy utrata tablicy (tablic) nastąpiła na skutek zagubienia, bądź zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnych, w przypadku, gdy utrata nastąpiła na skutek kradzieży,
 5. dowód uiszczenia opłat administracyjnej.
 6. polisa OC (do wglądu),

Komórka organizacyjna

Wydział Komunikacji, ul. Północna 15, tel. (95)747 23 90,  (95)747 31 90

Poniedziałek 7.00-16.00, Wtorek – Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: pojazd@powiatmysliborski.pl oraz:

Filia Wydziału w  Barlinku, ul. Szpitalna 11; Tel/fax (95)7460070 ; e-mail: pojazdbarlinek@powiatmysliborski.pl

Filia Wydziału w  Dębnie, ul. Piłsudskiego 3; Tel/fax (95)7602795; e-mail: pojazddebno@powiatmysliborski.pl


Opłaty

 1. Opłata administracyjna uiszczana na konto Starostwa Powiatowego Nr 42 8355 0009 0000 2020 2000 0004 za wymianę tablic rejestracyjnych na nowy numer rejestracyjny (wraz z wymianą dowodu rejestracyjnego) :
  • dla samochodu: 185,50 zł;
  • dla przyczepy/naczepy: 126,50 zł;
  • dla motocykla/ciągnika rolniczego/ pojazdu typu „quad”: 126,50 zł;
  • dla motoroweru: 116,50 zł.

Powyższa kwota uwzględnia tzw. opłatę ewidencyjną.

 1. Opłata skarbowa za złożone pełnomocnictwo (gdy występuje) w wysokości 17 zł; opłatę należy uiścić na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu. (Urząd Miasta i Gminy Myślibórz Nr 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002)

Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

Na bieżąco (maksymalny czas 30 dni)

Sposób załatwienia

Nadanie nowych numerów rejestracyjnych wiąże się z wymianą obecnych tablic oraz wymianą dowodu rejestracyjnego. Czynność kończy się wydaniem decyzji o rejestracji czasowej pojazdu (wydawana z urzędu) oraz decyzji o rejestracji pojazdu, która kończy postępowanie.

 


Podstawa prawna

 1. Ustawa  z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. 2017 poz. 2355 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. 2019 poz. 2130 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Strona zawiadamia starostę o zagubieniu lub zniszczeniu tablic rejestracyjnych. Strona może zamówić wtórnik brakującej tablicy, lub zamówić tablice o nowym numerze rejestracyjnym. Zmiana numerów rejestracyjnych wymusza wymianę dowodu rejestracyjnego. Dotychczasowe tablice (tablica) zostają unieważnione i przekazane do zniszczenia.

 

W przypadku zmiany dotychczasowego numeru rejestracyjnego proces przebiega dwuetapowo i składają się na niego dwie decyzje: decyzja o rejestracji czasowej (wydawane jest wówczas pozwolenie czasowe na okres 30 dni oraz nowe tablice rejestracyjne) oraz decyzja o rejestracji ostatecznej (wydanie nowego dowodu rejestracyjnego wraz z tablicami).

Spersonalizowany dowód rejestracyjny jest produkowany na zlecenie Starosty w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych
w Warszawie.

Wymiana tablic rejestracyjnych odnotowywana jest w karcie pojazdu w formie pisemnej adnotacji.

W przypadku zagubienia lub zniszczenia tzw. „czarnych” tablic rejestracyjnych należy bezwzględnie zamówić tablice
o nowym wzorze.

 

Załączniki:

Wniosek w pliku Word

Wniosek w pliku PDF