Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Rejestracja pojazdów - Wymiana dowodu rejestracyjnego (brak miejsc na adnotacje o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu albo miejsca na pozostałe wpisy w polu Adnotacja

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego (zapisanego),oraz:

 1. Dowód rejestracyjny,
 2. Karta pojazdu (jeżeli była wydana),
 3. Wyciąg z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, określającego termin następnego badania technicznego pojazdu albo zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego (jeżeli w dotychczasowym dokumencie nie ma adnotacji o ważnym badaniu technicznym pojazdu),
 4. Polisa OC (do wglądu),
 5. Dowód uiszczenia opłaty administracyjnej.

Komórka organizacyjna

Wydział Komunikacji, ul. Północna 15, tel. (95)747 23 90,  (95)747 31 90

Poniedziałek 7.00-16.00, Wtorek – Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: pojazd@powiatmysliborski.pl oraz:

Filia Wydziału w  Barlinku, ul. Szpitalna 11; Tel/fax (95)7460070 ; e-mail: pojazdbarlinek@powiatmysliborski.pl

Filia Wydziału w  Dębnie, ul. Piłsudskiego 3; Tel/fax (95)7602795; e-mail: pojazddebno@powiatmysliborski.pl


Opłaty

 1. Opłata rejestracyjna za wymianę dowodu rejestracyjnego (wraz z opłatą ewidencyjną):
 • 54,50 zł (bez pozwolenia czasowego).
 • 73,50 zł (z pozwoleniem czasowym na okres potrzebny na wyprodukowanie dowodu rejestracyjnego);

Podane kwoty opłaty administracyjnej zawierają tzw. opłatę ewidencyjną.

Opłata rejestracyjna oraz ewidencyjna dokonywana jest na rachunek Starostwa Powiatowego Nr 42 8355 0009 0000 2020 2000 0004

 1. Opłata skarbowa za złożone pełnomocnictwo (gdy występuje) w wysokości 17 zł; opłatę należy uiścić na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu. (Urząd Miasta i Gminy Myślibórz Nr 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002)

Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

Na bieżąco (maksymalnie 30 dni).

Sposób załatwienia

Postępowanie polega na wydaniu nowego dowodu rejestracyjnego. Czynności tej towarzyszy wydanie decyzji administracyjnej o czasowej rejestracji pojazdu.
Spersonalizowany dowód rejestracyjny produkowany jest w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.

 


Podstawa prawna

 1. Ustawa  z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. 2017 poz. 2355 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. 2019 poz. 2130 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Organ wszczyna postępowanie na pisemny wniosek strony. Dotychczasowy dokument bez ważnego badania technicznego zostaje odebrany i zatrzymany w depozycie starostwa. Na wniosek strony Starosta może wydać pozwolenie czasowe (na okres 30 dni) umożliwiające poruszanie się pojazdem w okresie niezbędnym na wyprodukowanie dokumentu. Po upływie ok. 14 dni właściciel pojazdu może odebrać gotowy dokument.

 

Załączniki:

Wniosek w pliku Word

Wniosek w pliku PDF