Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Rejestracja pojazdów - Wydanie wtórnika pozwolenia czasowego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie wtórnika, oraz:

 1. Oświadczenie o utracie dotychczasowego dokumentu pozwolenia czasowego złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy,
 2. Dowód uiszczenia opłaty.

Komórka organizacyjna

Wydział Komunikacji, ul. Północna 15, tel. (95)747 23 90,  (95)747 31 90

Poniedziałek 7.00-16.00, Wtorek – Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: pojazd@powiatmysliborski.pl   oraz:

Filia Wydziału w  Barlinku, ul. Szpitalna 11; Tel/fax (95)7460070 ; e-mail: pojazdbarlinek@powiatmysliborski.pl

Filia Wydziału w  Dębnie, ul. Piłsudskiego 3; Tel/fax (95)7602795; e-mail: pojazddebno@powiatmysliborski.pl


Opłaty

 1. Opłata administracyjna za wydanie duplikatu pozwolenia czasowego wynosi 19,00 zł (podana kwota zawiera tzw. opłatę ewidencyjną.); opłatę administracyjną należy uiścić na rachunek Starostwa Powiatowego
  Nr 42 8355 0009 0000 2020 2000 0004.
 2. Opłata skarbowa za złożone pełnomocnictwo (gdy występuje) w wysokości 17 zł; opłatę należy uiścić na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu. (Urząd Miasta i Gminy Myślibórz
  Nr 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002)

Termin i sposób realizacji

 Termin załatwienia

Wydanie pozwolenia czasowego wykonywane jest bezzwłocznie. Wydanie dokumentu następuje w formie decyzji o rejestracji czasowej pojazdu.

 

Sposób załatwienia

Właściciel pojazdu po złożeniu wniosku otrzymuje „od ręki” duplikat dokumentu.


Podstawa prawna

 1. Ustawa  z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. 2017 poz. 2355 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. 2019 poz. 2130 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Starosty Powiatu Myśliborskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Załączniki:

Wniosek w pliku Word

Wniosek w pliku PDF