Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Rejestracja pojazdów - Wydanie wtórnika karty pojazdu

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie wtórnika karty pojazdu, oraz:

 1. Dotychczasowa karta pojazdu (dotyczy wyłącznie przypadku fizycznego zniszczenia karty powodującego nieczytelność treści dokumentu),
 2. Złożenie przez właściciela stosownego oświadczenia o utracie karty pod rygorem odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy – dotyczy przypadku zgłoszenia utraty/zagubienia karty,
 3. Zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie, niezbędnie do rejestracji pojazdu - dotyczy przypadku zgłoszenia wniosku o rejestrację pojazdu zarejestrowanego dotychczas w innym powiecie, dla którego karta pojazdu została zagubiona,
 4. Dowód rejestracyjny pojazdu,
 5. Pisemne potwierdzenie wydane przez producenta i importera, który wydał utraconą kartę pojazdu, że była ona wydana –dotyczy przypadku utraty karty przed pierwszą rejestracją pojazdu,
 6. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie wtórnika karty pojazdu.

Komórka organizacyjna

Wydział Komunikacji, ul. Północna 15, tel. (95)747 23 90,  (95)747 31 90

Poniedziałek 7.00-16.00, Wtorek – Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: pojazd@powiatmysliborski.pl   oraz:

Filia Wydziału w  Barlinku, ul. Szpitalna 11; Tel/fax (95)7460070 ; e-mail: pojazdbarlinek@powiatmysliborski.pl

Filia Wydziału w  Dębnie, ul. Piłsudskiego 3; Tel/fax (95)7602795; e-mail: pojazddebno@powiatmysliborski.pl


Opłaty

 1. Opłata administracyjna w wysokości 75,50 zł za wydanie wtórnika karty pojazdu (podana kwota zawiera tzw. opłatę ewidencyjną); opłatę należy uiścić na konto Starostwa Powiatowego Nr 42 8355 0009 0000 2020 2000 0004.
 2. Opłata skarbowa za złożone pełnomocnictwo (gdy występuje) w wysokości 17 zł; opłatę należy uiścić na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu.
  (Urząd Miasta i Gminy Myślibórz Nr 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002)

Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

Na bieżąco.

Sposób załatwienia

Starosta składa zamówienie na wyprodukowanie spersonalizowanego dokumentu karty pojazdu w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Termin realizacji zamówienia nie przekracza 14 dni. Wydanie wtórnika karty pojazdu jest odnotowywane w dowodzie rejestracyjnym w formie adnotacji.

 


Podstawa prawna

 1. Ustawa  z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. 2017 poz. 2355 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. 2019 poz. 2130 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Brak


Dodatkowe informacje, uwagi

Załączniki:

Wniosek w pliku Word

Wniosek w pliku PDF