Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Rejestracja pojazdów - Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie wtórnika, oraz:

 1. Wyciąg z rejestru badań technicznych z ostatniego badania (nie wymagany w przypadku, gdy termin następnego badania jest znany organowi rejestrującemu poprzez CEPiK),
 2. Oświadczenie złożone przez właściciela o utracie dowodu rejestracyjnego pod rygorem odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy,
 3. Karta pojazdu, jeżeli była wydana (konieczność przedłożenia przy odbiorze wtórnika DR),
 4. Dowód uiszczenia opłaty administracyjnej.
 5. Polisa OC (do wglądu),

Komórka organizacyjna

Wydział Komunikacji, ul. Północna 15, tel. (95)747 23 90,  (95)747 31 90

Poniedziałek 7.00-16.00, Wtorek – Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: pojazd@powiatmysliborski.pl   oraz:

Filia Wydziału w  Barlinku, ul. Szpitalna 11; Tel/fax (95)7460070 ; e-mail: pojazdbarlinek@powiatmysliborski.pl

Filia Wydziału w  Dębnie, ul. Piłsudskiego 3; Tel/fax (95)7602795; e-mail: pojazddebno@powiatmysliborski.pl


Opłaty

 1. Opłata administracyjna za wymianę dowodu rejestracyjnego (wraz z opłatą ewidencyjną):
  • 73,50 zł (z pozwoleniem czasowym na okres potrzebny na wyprodukowanie dowodu rejestracyjnego);
  • 54,50 zł (bez pozwolenia czasowego).

Opłata administracyjna oraz ewidencyjna dokonana jest na rachunek Starostwa Powiatowego w Myśliborzu
Nr 42 8355 0009 0000 2020 2000 0004

 1. Opłata skarbowa za złożone pełnomocnictwo (gdy występuje) w wysokości 17 zł; opłatę należy uiścić na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu.
  (Urząd Miasta i Gminy Myślibórz Nr 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002)

Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

Na bieżąco (maksymalny czas 30 dni)

Sposób załatwienia

Na wniosek strony wydawane jest pozwolenie czasowe umożliwiające kierowcy poruszanie się pojazdem na okres nieprzekraczający 30 dni. W tym okresie starostwo zleca wyprodukowanie spersonalizowanego dowodu rejestracyjnego. Produkcja dokumentu odbywa się w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Wydanie pozwolenia czasowego oraz wtórnika dowodu rejestracyjnego kończy się decyzją administracyjną.

 


Podstawa prawna

 1. Ustawa  z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. 2017 poz. 2355 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. 2019 poz. 2130 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Załączniki:

Wniosek w pliku Word

Wniosek w pliku PDF