Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Rejestracja pojazdów - Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego wraz z następującymi dokumentami:

 1. zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu stwierdzającego ustanie przyczyn zatrzymania dokumentu (jeżeli przyczyną zatrzymania były okoliczności wskazane w art. 81 ust. 11 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 2. dokument potwierdzający ustanie przyczyn zatrzymania dowodu rejestracyjnego, jeżeli przyczyną zatrzymania były okoliczności inne niż wskazane w art. 81 ust. 11 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 3. pokwitowanie wystawione przez organ kontroli ruchu drogowego na okoliczność zatrzymania dowodu rejestracyjnego,
 4. kopia polisy OC,
 5. pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika (w przypadku reprezentowania właściciela pojazdu przez pełnomocnika),

Komórka organizacyjna

Wydział Komunikacji, ul. Północna 15, tel. (95)747 23 90,  (95)747 31 90

Poniedziałek 7.00-16.00, Wtorek – Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: pojazd@powiatmysliborski.pl   oraz:

Filia Wydziału w  Barlinku, ul. Szpitalna 11; Tel/fax (95)7460070 ; e-mail: pojazdbarlinek@powiatmysliborski.pl

Filia Wydziału w  Dębnie, ul. Piłsudskiego 3; Tel/fax (95)7602795; e-mail: pojazddebno@powiatmysliborski.pl


Opłaty

Opłata skarbowa za złożone pełnomocnictwo (gdy występuje) w wysokości 17 zł; opłatę należy uiścić na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu. (Urząd Miasta i Gminy Myślibórz Nr 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002)


Termin i sposób realizacji

 Termin załatwienia

Na bieżąco.

 

Sposób załatwienia

Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego następuje po przedłożeniu dokumentów, o których mowa w pkt. 4. W przypadku, gdy podstawą zatrzymania dowodu rejestracyjnego był brak okresowego badania technicznego może wystąpić konieczność wydania rejestracji czasowej pojazdu celem przejazdu na badanie techniczne.

 

 


Podstawa prawna

 1. Ustawa  z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. 2017 poz. 2355 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. 2019 poz. 2130 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Brak


Dodatkowe informacje, uwagi

Organ wszczyna postępowanie na pisemny wniosek strony. Zatrzymany przez organ kontroli ruchu drogowego i przechowywany w depozycie starostwa dowód rejestracyjny jest zwracany właścicielowi po przedstawieniu dokumentów potwierdzających ustanie przyczyn zatrzymania dokumentu.
Zwrot dokumentu zatrzymanego elektronicznie następuje także w formie elektronicznej, co następuje poprzez odnotowanie informacji o zwrocie w Centralnej Ewidencji Pojazdów, po ustaniu przesłanek, które spowodowały zatrzymanie dokumentu.

 

Załączniki:

Wniosek w pliku Word

Wniosek w pliku PDF