Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Rejestracja pojazdów - Rejestracja czasowa pojazdu - wywóz niezarejestrowanego pojazdu za granicę

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o rejestrację czasową pojazdu, do którego należy załączyć następujące dokumenty:

 • dowód własności pojazdu lub dokument powierzenia pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 • wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniającej pojazd z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji – dotyczy pojazdu nowego kupionego u dealera na terytorium Polski,
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu (jeżeli jest wymagane),
 •  zagraniczny dowód rejestracyjny, lub dwie części dowodu rejestracyjnego, jeżeli w kraju pochodzenia dowód rejestracyjny składa się z dwóch części – jeżeli pojazd był zarejestrowany – dotyczy pojazdu sprowadzonego zza granicy, który nie będzie ostatecznie rejestrowany w Polsce,
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju, albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj „czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy - dotyczy pojazdu po raz pierwszy rejestrowanego w kraju, który nie będzie ostatecznie rejestrowany w Polsce,
 • tłumaczenie zagranicznych dokumentów na język polski przez uprawnionego tłumacza przysięgłego - dotyczy pojazdu sprowadzonego zza granicy,  który nie będzie ostatecznie rejestrowany w Polsce,
 • kopia paszportu lub dokument poświadczający zameldowanie na terytorium RP w przypadku cudzoziemca będącego osobą fizyczną,
 • dowód uiszczenia opłaty administracyjnej za rejestrację czasową pojazdu,
 • kopia dokumentu tożsamości właściciela pojazdu (w przypadku gdy wnioskodawcą o rejestrację czasową pojazdu jest osoba fizyczna),
 • kopia dokumentu potwierdzająca wpis przedsiębiorstwa do ewidencji działalności gospodarczej/krajowego rejestru sądowego (w przypadku gdy wnioskodawcą o rejestrację czasową pojazdu jest osoba prawna),
 • pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika (w przypadku reprezentowania właściciela pojazdu przez pełnomocnika),
 • kopia polisy OC.

 


Komórka organizacyjna

Wydział Komunikacji, ul. Północna 15, tel. (95)747 23 90,  (95)747 31 90

Poniedziałek 7.00-16.00, Wtorek – Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: pojazd@powiatmysliborski.pl   oraz:

Filia Wydziału w  Barlinku, ul. Szpitalna 11; Tel/fax (95)7460070 ; e-mail: pojazdbarlinek@powiatmysliborski.pl

Filia Wydziału w  Dębnie, ul. Piłsudskiego 3; Tel/fax (95)7602795; e-mail: pojazddebno@powiatmysliborski.pl


Opłaty

 1. Opłata administracyjna za rejestrację czasową:
 • dla samochodu: 112,00 zł,
 • dla przyczepy  – 65,75 zł,
 • dla motocykla, ciągnika rolniczego  – 55,75 zł,
 • dla motoroweru – 55,75 zł,

Cena zawiera opłatę ewidencyjną.

Opłata administracyjna oraz ewidencyjna dokonana jest na rachunek Starostwa Powiatowego
Nr 42 8355 0009 0000 2020 2000 0004.

 1. Opłata skarbowa za złożone pełnomocnictwo (gdy występuje) w wysokości 17 zł; opłatę należy uiścić na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu. (Urząd Miasta i Gminy Myślibórz Nr 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002)

Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

Na bieżąco.

Sposób załatwienia

Starosta wydaje decyzję o rejestracji czasowej pojazdu wydając pozwolenie czasowe. W przypadku wywozu pojazdu za granicę wydawane są z urzędu tablice tymczasowe.

 


Podstawa prawna

 1. Ustawa  z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. 2017 poz. 2355 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. 2019 poz. 2130 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Sposób załatwienia

Starosta wydaje decyzję o rejestracji czasowej pojazdu wydając pozwolenie czasowe. W przypadku wywozu pojazdu za granicę wydawane są z urzędu tablice tymczasowe.


Dodatkowe informacje, uwagi

Dowodem własności pojazdu jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa o dożywocie, faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności.

W przypadku nabycia samochodu osobowego lub pojazdu, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 6a ustawy Prawo o ruchu drogowym od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju może być zastąpiony oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego samochodu lub pojazdu.

Wszystkie dokumenty załączone do wniosku, a sporządzone w języku obcym, muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium RP tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony. Urząd wymaga pełnego tłumaczenia dokumentów – dokumenty przetłumaczone „częściowo”, lub wybiórczo nie będą uznawane. Wymóg ten nie dotyczy dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w zakresie zawierającym oznaczenia zastosowanych w tym dowodzie, określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów. Wymóg ten nie dotyczy także wyciągu ze świadectwa homologacji albo świadectwa zgodności WE, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 385/2009 z dnia 7 maja 2009r. zastępującym załącznik IX do Dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, albo odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, zgodnie ze wspólnotową procedurą homologacji, przez właściwy organ państwa członkowskiego.

 

Załączniki:

Wniosek w pliku PDF