Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Rejestracja pojazdów - Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu(wypełnia właściciel/właściciele pojazdu), oraz

 1. Dowód rejestracyjny pojazdu,
 2. Karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 3. Tablice rejestracyjne
 4. Do wglądu :
 • dokument tożsamości właściciela, tj. dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego będącego osoba fizyczna, lub paszport oraz dokument poświadczający zameldowanie na terytorium RP w przypadku cudzoziemca będącego osoba fizyczna, lub wypis z krajowego rejestru sądowego (w przypadku spółek) oraz zaświadczenie o nadaniu nr REGON w przypadku przedsiębiorcy posiadającego osobowość prawną, lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowa spółki oraz odpowiednio dokumenty wymienione w pkt. a) lub b) w przypadku przedsiębiorcy nie posiadającego osobowości prawnej,
  e) pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika,
 • polisa OC (do wglądu)

Komórka organizacyjna

Wydział Komunikacji, ul. Północna 15, tel. (95)747 23 90,  (95)747 31 90

Poniedziałek 7.00-16.00, Wtorek – Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: pojazd@powiatmysliborski.pl

oraz:

Filia Wydziału w  Barlinku, ul. Szpitalna 11; Tel/fax (95)7460070 ; e-mail: pojazdbarlinek@powiatmysliborski.pl

Filia Wydziału w  Dębnie, ul. Piłsudskiego 3; Tel/fax (95)7602795; e-mail: pojazddebno@powiatmysliborski.pl


Opłaty

 1. Opłata administracyjna za wycofanie pojazdu z ruchu dokonana na rachunek Starostwa Powiatowego
  Nr 42 8355 0009 0000 2020 2000 0004:
 • na okres 2 miesięcy - 80,00 zł.
 • za każdy kolejny miesiąc od 3 do 12 miesięcy - 4,00 zł,
 • za każdy kolejny miesiąc od 13 do 24 miesięcy – 2,00 zł,
 • za każdy kolejny miesiąc od 25 do 48 miesięcy – 0,25 zł.
 1. Opłata skarbowa za złożone pełnomocnictwo (gdy występuje) w wysokości 17 zł; opłatę należy uiścić na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu. (Urząd Miasta i Gminy Myślibórz Nr 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002)

Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

Na bieżąco (maksymalny czas załatwienia sprawy - 30 dni)

Sposób załatwienia

Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu

 


Podstawa prawna

 1. Ustawaz dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu
  (Dz. U. 2004 Nr 285 poz. 2856 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Zgodnie z art. 78a ust  1 cytowanej ustawy czasowego wycofania pojazdu z ruchu dokonuje, na wniosek właściciela pojazdu lub podmiotu, któremu powierzono pojazd w trybie przepisu art. 73 ust. 5 ustawy, starosta właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, wydając decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

Wycofaniu czasowemu, na wniosek podmiotów, o których mowa w art. 79 ust. 1 ustawy, podlegają zarejestrowane:

 • samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t;
 • ciągniki samochodowe;
 • pojazdy specjalne;
 • autobusy.

Decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu wydaje za opłatą starosta po uprzednim złożeniu przez właściciela pojazdu lub podmiot, któremu powierzono pojazd w trybie przepisu art. 73 ust. 5 ustawy, do depozytu w tym organie dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych.

Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu maksymalnie na okres 48 miesięcy.

 

Załączniki:

Wniosek w pliku PDF