Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Zarządzanie ruchem drogowym - Zatwierdzanie / opiniowanie projektów stałej lub czasowej organizacji ruchu

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Pisemny wniosek o zatwierdzenie / zaopiniowanie projektu organizacji ruchu oraz:

 1. co najmniej dwa egzemplarze projektu organizacji ruchu,
 2. opinia komendanta powiatowego Policji – w przypadku projektu obejmującego drogę powiatową *,
 3. opinia zarządu drogi, jeżeli nie jest on jednostka składającą projekt *.

 

* nie dotyczy wniosku o zaopiniowanie projektu organizacji ruchu.

 

Organ zarządzający ruchem może w uzasadnionych przypadkach zażądać:

 • dołączenia do projektu:
  • profilu podłużnego lub przekroju poprzecznego drogi,
  • danych o istniejącym lub prognozowanym natężeniu ruchu, z uwzględnieniem struktury kierunkowej na skrzyżowaniach i struktury rodzajowej;
 • złożenia dodatkowych egzemplarzy projektu.

 

 

Projekt organizacji ruchu powinien zawierać:

 • plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;
 • plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1 000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2 000 lub szkic bez skali) zawierający:
  1. lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu,
  2. parametry geometrii drogi;
 • program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną;
 • zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy;
 • opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;
 • przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu - w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;
 • nazwisko i podpis projektanta.

Organ zarządzający ruchem albo podmiot zarządzający drogą wewnętrzną, w przypadku robót związanych z utrzymaniem drogi niewymagających całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych, które wymagają zmian w organizacji ruchu wyłącznie w czasie wykonywania czynności, może dopuścić wprowadzanie zmian w organizacji ruchu na podstawie projektu uproszczonego zawierającego:

 • opis techniczny zawierający charakterystykę robót;
 • powtarzalny schemat umieszczenia na drodze znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • sposób rozmieszczenia i oznakowania pojazdów zabezpieczających lub wykonujących roboty lub czynności wykonywane na drodze; w szczególności dotyczy to robót lub czynności przesuwających się wzdłuż drogi.

Komórka organizacyjna

Wydział Komunikacji, ul. Północna 15, tel. (95) 747 23 90,  (95) 747 31 90

Poniedziałek 7.00-16.00, Wtorek - Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: transport@powiatmysliborski.pl


Opłaty

Czynność nie podlega opłacie administracyjnej.

Opłata  skarbowa - za złożone pełnomocnictwo (gdy występuje) – 17,00 zł; opłatę należy uiścić na rachunek bankowy - Urząd Miejski w Myśliborzu 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002.


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

Do 30 dni (przy sprawach skomplikowanych - dopuszcza się termin dłuższy).

 

Sposób załatwienia

Zatwierdzenie lub zaopiniowanie projektu


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo złożenia zażalenia na czynności administracyjne do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie.


Dodatkowe informacje, uwagi

Starosta wykonuje zadania organu zarządzającego ruchem na drogach gminnych i powiatowych w obrębie powiatu.

W ramach tych zadań starosta zatwierdza / opiniuje projekty stałej i czasowej organizacji ruchu na drogach gminnych i powiatowych.

Do sporządzenia takiego projektu zobowiązani są m. in.:

 • zarządcy dróg, którzy wprowadzają zmiany w istniejącej organizacji ruchu na zarządzanych przez siebie drogach,
 • podmioty, które w wyniku prowadzonych prac remontowych lub budowlanych muszą wyłączyć z ruchu część lub cały odcinek drogi,
 • podmioty, które poprzez organizację imprez masowych muszą wyłączyć z ruchu część lub cały odcinek drogi.

Wszelkie zmiany w istniejącej organizacji ruchu na drodze muszą być uzgodnione w formie opinii z następującymi instytucjami:

 • właściwym burmistrzem lub wójtem (zarządcą dróg gminnych) – jeżeli zmiana dotyczy drogi gminnej,
 • zarządem powiatu – jeżeli zmiana dotyczy drogi powiatowej,
 • komendantem powiatowym Policji - jeżeli zmiana dotyczy drogi powiatowej.

 

Organ zarządzający ruchem na drogach powiatowych i gminnych opiniuje projekt organizacji ruchu w przypadku gdy dotyczy on skrzyżowania ww. dróg z drogą wyższej kategorii.

 

Jednostka wprowadzająca organizacje ruchu jest zobowiązana powiadomić starostę, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o wprowadzeniu zatwierdzonej zmiany w organizacji ruchu w terminie co najmniej 7 dni przed jej planowanym wprowadzeniem. W przypadku braku ww. zawiadomienia organ zarządzający ruchem informuje zarządcę drogi o utracie ważności zatwierdzonej organizacji ruchu.

 

Załączniki:

Wniosek w pliku Word

Wniosek w pliku PDF