Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Stacje kontroli pojazdów / Diagności - Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Pisemny wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów, oraz:

 1. dokument potwierdzający posiadanie siedziby przedsiębiorstwa lub miejsca zamieszkania przedsiębiorcy na terenie powiatu,
 2. pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 83a ust. 4 i 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 3. zaświadczenie z rejestru działalności gospodarczej potwierdzające wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców, albo zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej,
 4. wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku spółek jawnych, akcyjnych lub z ograniczoną odpowiedzialnością),
 5. decyzja Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie potwierdzająca spełnienie wymagań techniczno - organizacyjnych stanowisk kontrolnych,
 6. zaświadczenie z rejestru skazanych o niekaralności osób (KRK) dotyczy przedsiębiorcy
 7. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Ponadto staroście przysługuje prawo zażądania od przedsiębiorcy okazania następujących dokumentów:

 1. dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniego wykształcenia, praktyki zawodowej oraz zaświadczenia potwierdzające zdanie egzaminu kwalifikacyjnego dla każdego zatrudnionego diagnosty,
 2. zaświadczenie potwierdzające, że przedsiębiorca nie jest podmiotem, w stosunku do którego wszczęto postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne

Komórka organizacyjna

Wydział Komunikacji, ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz, tel. (95)747 23 90,  (95) 747 31 90

Poniedziałek 7.00-16.00, Wtorek – Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: osk@powiatmysliborski.pl


Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców w wysokości 412,00 zł; opłata wniesiona na konto Urzędu Miasta i Gminy Myślibórz Nr konta: 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002.

W przypadku zmiany zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców uiszcza się opłatę w wysokości 50% opłaty jak za wydanie zaświadczenia tj. 206,00zł.

Podstawa prawna:  ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

7 dni (przy sprawach skomplikowanych - dopuszcza się termin dłuższy).

 

Sposób załatwienia

Przedsiębiorca po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, w terminie nie przekraczającym 7 dni, otrzymuje zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru lub decyzję administracyjną o odmowie dokonania wpisu do rejestru.


Podstawa prawna

 1. ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
 2. ustawa z dnia 8 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
 3. rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz.U. Nr 40, poz. 275)
 4. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów (Dz.U. Nr 223, poz. 2264).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Starosta nadaje stacji kolejny numer ewidencyjny zgodnie ze wzorem określonym w odrębnych przepisach.

Załączniki:

Wniosek w pliku Word

Wniosek w pliku PDF