KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

1. Nazwa sprawy

ZGŁASZANIE DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH

2. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Edukacji, ul. Północna 15 – IV p., pok. Nr 418 tel. (95) 747 2021 w.217 oraz 218

Poniedziałek 7:00 – 16:00, wtorek – czwartek 7:00- 15:00, piątek 7:00 – 14:00

e-mail: oswiata@powiatmysliborski.pl, ed.naczelnik@powiatmysliborski.pl

3. Podstawa prawna

- ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (t.j. Dz .U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.)

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)

4. Wymagane dokumenty

Załączniki do zgłoszenia placówki do ewidencji szkół i placówek niepublicznych:

a) statut placówki (opracowany zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)
b) dane pracowników pedagogicznych zawierająca dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych
i dyrektora (uczelnia, ukończony kierunek studiów, nauczany przedmiot - bez kserokopii dokumentów).
c) informacje o warunkach lokalowych (opracowana zgodnie z art. 168 ust. 4 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe)
zapewniających:

- możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

- realizację innych zadań statutowych,

- w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
- bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii

komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej

d) formularz zawierający dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (dane uzupełniające do rejestru szkół i placówek oświatowych (RSPO) prowadzonego przez jednostki samorządu terytorialnego zgodnie ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej).

2) Załączniki do zgłoszenia przedszkola specjalnego do ewidencji szkół i placówek niepublicznych:

a) statut placówki (opracowany zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996),

b) dane pracowników pedagogicznych zawierająca dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych
i dyrektora (uczelnia, ukończony kierunek studiów, nauczany przedmiot - bez kserokopii dokumentów).,

c) informacja o warunkach lokalowych (opracowana zgodnie z art. 168 ust. 4 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe) zapewniających:
- możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

- realizację innych zadań statutowych,

- bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.

d) formularz zawierający dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (dane uzupełniające do rejestru szkół i placówek oświatowych (RSPO) prowadzonego przez jednostki samorządu terytorialnego zgodnie ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej).

3) Załączniki do zgłoszenia szkoły podstawowej specjalnej do ewidencji szkół:

a) statut placówki (opracowany zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996),

b) dane pracowników pedagogicznych zawierająca dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych
i dyrektora (uczelnia, ukończony kierunek studiów, nauczany przedmiot - bez kserokopii dokumentów),

c) informacja o warunkach lokalowych (opracowana zgodnie z art. 168 ust. 4 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe)
zapewniających:

- możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

- realizację innych zadań statutowych,

- bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.

d) pozytywna decyzja Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty,

e) zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust 3. ustawy Prawo oświatowe,

f) formularz zawierający dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (dane uzupełniające do rejestru szkół i placówek oświatowych (RSPO) prowadzonego przez jednostki samorządu terytorialnego zgodnie ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej).

4) Załączniki do zgłoszenia liceum ogólnokształcącego do ewidencji szkół:

a) statut placówki (opracowany zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996),

b) dane pracowników pedagogicznych zawierająca dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych
i dyrektora (uczelnia, ukończony kierunek studiów, nauczany przedmiot - bez kserokopii dokumentów),

c) informacja o warunkach lokalowych (opracowana zgodnie z art. 168 ust. 4 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe) zapewniających:

- możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

- realizację innych zadań statutowych,

- bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej,

d) pozytywna opinia Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty (konieczna w przypadku szkoły ubiegającej się
o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności),

e) zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust 3. ustawy Prawo oświatowe (konieczne
w przypadku szkoły ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności),

f) formularz zawierający dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (dane uzupełniające do rejestru szkół i placówek oświatowych (RSPO) prowadzonego przez jednostki samorządu terytorialnego zgodnie ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej).

5) Załączniki do zgłoszenia szkół prowadzących kształcenie zawodowe do ewidencji szkół i placówek niepublicznych:

a) statut placówki (opracowany zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996),

b) dane pracowników pedagogicznych zawierająca dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych

i dyrektora (uczelnia, ukończony kierunek studiów, nauczany przedmiot - bez kserokopii dokumentów),

c) informacja o warunkach lokalowych (opracowana zgodnie z art. 168 ust. 4 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe) zapewniających:

- możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

- realizację innych zadań statutowych,

- bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej,

d) zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust 3. ustawy Prawo oświatowe (konieczne
w przypadku szkoły ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności),

e) pozytywna opinia Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty (konieczna w przypadku szkoły ubiegającej się
o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności).W przypadku zawodów medycznych niezbędna również opinia Ministra Zdrowia,

f) formularz zawierający dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (dane uzupełniające do rejestru szkół i placówek oświatowych (RSPO) prowadzonego przez jednostki samorządu terytorialnego zgodnie ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej).

5. Opłata

Bez opłat

6. Termin załatwienia

Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty oraz organowi podatkowemu wskazanego we wniosku.

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji zawiera:

nazwę organu, który dokonał wpisu do ewidencji szkoły lub placówki,

datę i numer wpisu do ewidencji,

nazwę oraz odpowiednio typ i rodzaj szkoły lub placówki,

osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę lub placówkę,

adres szkoły lub placówki,

w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – nazwy zawodów, w jakich szkoła kształci,

7. Sposób załatwienia

1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych lub decyzja administracyjna o odmowie dokonania wpisu do ewidencji.

2. Starosta Myśliborski wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli:

a) zgłoszenie nie zawiera wszystkich wymaganych dokumentów i mimo wezwania nie zostały uzupełnione
w wyznaczonym terminie,

b) statut szkoły/placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

8. Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do ewidencji służy prawo wniesienia odwołania do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie, za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

9. Informacje dodatkowe

1) Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłaszać Staroście Myśliborskiemu, który dokonał wpisu do ewidencji, w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji.
2) Osoba prowadząca szkołę lub placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego. W tym przypadku osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji rodziców uczniów oraz organ, który dokonał wpisu do ewidencji.
3) Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy - prawo oświatowe - szkoła niepubliczna może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej, jeżeli:

a) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, a w przypadku
szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – również podstawę programową kształcenia w danym zawodzie,
b) realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu,
c) stosuje ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów z wyjątkiem egzaminów wstępnych,

d) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych,

e) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – kształci w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,

f) zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych

4). Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:

a) niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji,
b) prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej,

c) stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki jest sprzeczna z przepisami ustawy lub statutem, a w szkole podstawowej są także niewypełniane zobowiązania, dotyczące nadania uprawnień szkoły publicznej - jeżeli osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

d) dokonania wpisu z naruszeniem prawa,

5) Zaświadczenie o zmianie we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych wydaje się tylko w przypadku zmiany danych zawartych w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych; pozostałe zmiany nie powodują konieczności wystawiania zaświadczenia.

10. Załączniki

formularz zgłoszenia do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

wzór wykazu kadry pedagogicznej,

informacja o warunkach lokalowych,

zobowiązanie,

informacje dodatkowe niezbędne do zarejestrowania szkoły/placówki w SIO; nadania numeru REGON,

formularz zgłoszenia zmian w ewidencji szkół i placówek niepublicznych,