KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

1. Nazwa sprawy

wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

2. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji, ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz, tel. 95 747 23 90, wew. 22 lub 21

Poniedziałek 7.00-16.00, Wtorek - Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: osk@powiatmysliborski.pl lub komunikacja@powiatmysliborski.pl

3. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 627 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz.U. z 2016 r. poz. 327).

ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 zpóźn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. z 2016 r. poz. 280).

4. Wymagane dokumenty

Pisemny wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców, oraz załączniki.

Załączniki:

Zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru działalności gospodarczej, potwierdzające wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców, albo zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej,

Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku spółek jawnych, akcyjnych lub z ograniczoną odpowiedzialnością)

Zaświadczenie z rejestru skazanych o niekaralności osób (KRK) dotyczy przedsiębiorcy

Oświadczenie o następującej treści:

„Oświadczam, że:

dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców są kompletne i zgodne z prawdą;

znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.".

Oświadczenie powinno również zawierać:

1) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania;

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, z podaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Staroście przysługuje prawo zażądania okazania przez przedsiębiorcę następujących dokumentów celem zweryfikowania danych zawartych we wniosku:

Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),

Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

Kserokopie legitymacji zatrudnionych instruktorów,

Wykaz pojazdów służących do nauki jazdy wraz z kopiami dowodów rejestracyjnych,

Dokumenty potwierdzające posiadanie sali wykładowej, lokalu biurowego przeznaczonego do obsługi osób i przechowywania dokumentacji, placu manewrowego tj. tytuł własności lokalu lub umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia lokali oraz placu manewrowego

5. Opłata

Opłata administracyjna:

za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców w wysokości 500,00 zł;

wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców – 500,00 zł.

Opłatę administracyjną uiszcza się na rachunek Starostwa Powiatowego Nr 42 8355 0009 0000 2020 2000 0004.

Opłata skarbowa:

za złożone pełnomocnictwo (jeśli występuje) w wysokości 17,00 zł – opłatę należy uiścić na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu;

za wydanie zaświadczenia w przypadku zmiany zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców w wysokości 17,00 zł - opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Myśliborzu: 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002,

6. Termin załatwienia

Do 7 dni.

7. Sposób załatwienia

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenie kierowców, na wniosek przedsiębiorcy dokonuje starosta właściwy dla miejsca prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, tj.: biura.

Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca, który:

1) posiada infrastrukturę odpowiednią do zakresu prowadzonego szkolenia:

a) salę wykładową,

b) pomieszczenie biurowe,

plac manewrowy, oraz

d) pojazd przeznaczony do nauki jazdy;

2) zatrudnia w ośrodku szkolenia kierowców co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców pozwalającą na prowadzenie szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii prawa jazdy określonej we wniosku, o którym mowa w ust. 4, lub sam jest instruktorem spełniającym te wymagania;

3) posiada w ośrodku szkolenia kierowców zbiory przepisów ruchu drogowego oraz pomoce dydaktyczne właściwe ze względu na rodzaj prowadzonego szkolenia;

4) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów - dotyczy to osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.

Starosta dokonuje wpisu do rejestru przedsiębiorców w formie zaświadczenia.

8. Tryb odwoławczy

brak

9. Informacje dodatkowe

---

10. Załączniki

Formularz wniosku.