KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

1. Nazwa sprawy

Zaopiniowanie projektu organizacji ruchu drogowego

2. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Dróg, ul. Pólnocna15 pok. Nr 313, Tel. 95 747 03 02

Poniedziałek 7.00-16.00, Wtorek, Środa, Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail:drogi@powiatmysliborski.pl

3. Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, (Dz. U. z 2018r. poz. 1990 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017, poz. 784).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 tekst jednolity).

4. Wymagane dokumenty

- wniosek o zaopiniowanie projektu organizacji ruchu drogowego,

- 2 egzemplarze projektu organizacji ruchu drogowego,

5. Opłata

Zaopiniowanie projektu organizacji ruchu drogowego nie podlega opłacie skarbowej.

6. Termin załatwienia

Nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

7. Sposób załatwienia

Wydanie opinii w sprawie projektu tymczasowej lub stałej organizacji ruchu drogowego.

8. Tryb odwoławczy

 

9. Informacje dodatkowe

 

10. Załączniki

Formularz wniosku

11. Obowiązek informacyjny RODO

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s.1) informuję, że w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 ust.1 i ust. 2 RODO, oraz:

  1. Administratorem danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Myśliborzu reprezentowane przez Starostę Myśliborskiego, ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz.

  1. Inspektor Danych Osobowych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@powiatmysliborski.pl. tel. 095 747 20 21 w240.

  1. Podstawa prawna i cele przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o Drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068), ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096) oraz na podstawie udzielonej zgody.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Starostwie Powiatowym zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, tj.  o zaopiniowanie projektu stałej / tymczasowej organizacji ruchu drogowego. W przypadku danych, których obowiązek podania nie wynika z przepisu prawa, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody - w celu wynikającym z treści wniosku/w celu ułatwienia kontaktu.

  1.  Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, w tym jednostkom organizacyjnym, w celu wykonywania zadań publicznych.

  1. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną.

  1. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie lecz zgodnie z przepisami prawa.

  1. Prawo do wniesienia skargi

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  1. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie wymaganym ustawodawstwem a w przypadku, gdy nie poda Pani/Pan swoich danych nie będziemy mogli zrealizować obowiązku ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

 

Pełnych informacji na temat obowiązku informacyjnego oraz dostępu do danych osobowych można uzyskać na stronie www.powiatmysliborski.pl oraz www.bip.powiatmysliborski.pl