KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

1. Nazwa sprawy

Wyrażenie zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych

2. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji, ul. Północna 15, tel. 95 747 23 90,  95 747 31 90

Poniedziałek 7.00-16.00, Wtorek – Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: transport@powiatmysliborski.pl

3. Podstawa prawna

  1. Ustawa  z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie drogowym,
  2. Uchwała Nr XXXIV/309/2013 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Myśliborski.

4. Wymagane dokumenty

Wniosek o zawarcie umowy na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Myśliborski, oraz:

  1. aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej/ potwierdzenie zgłoszenia przewozu,
  2. kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),
  3. kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
  4. kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,
  5. proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, czasy odjazdów i przyjazdów oraz liczbę zatrzymań wynikających z rozkładu jazdy,
  6. wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem ich nazw, lokalizacji i liczby zatrzymań,
  7. mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami.

5. Opłata

Opłata administracyjna za każde zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym - wysokość opłaty administracyjnej oraz sposób jej uiszczania zostanie określona w umowie cywilno-prawnej.

Opłata skarbowa za złożone pełnomocnictwo (gdy występuje) – 17,00 zł; opłatę należy uiścić na rachunek bankowy - Urząd Miejski w Myśliborzu 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002.

6. Termin załatwienia

Na bieżąco (maksymalny czas załatwienia sprawy - 30 dni).

7. Sposób załatwienia

Przewoźnik zamierzający korzystać z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Myśliborski, jest zobowiązany złożyć wniosek do Zarządu Powiatu w Myśliborzu o wyrażenie zgody na korzystanie z przystanków. Każde zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym obciążone jest opłatą administracyjną, której wysokość określa Uchwała Nr XXXIV/309/2013 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Myśliborski.

Wyrażenie zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych następuje w formie umowy cywilno-prawnej zawieranej pomiędzy Zarządem Powiatu, a przewoźnikiem.

8. Tryb odwoławczy

Postępowanie nie jest zakończone decyzją administracyjną. Stronie przysługuje prawo złożenia skargi na czynność organu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie.

9. Informacje dodatkowe

Organ wszczyna postępowanie na pisemny wniosek strony.

 

Uchwała Nr XXXIV/309/2013 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Myśliborski – http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/GetActPdf.ashx?year=2013&book=0&position=1998

 

Odnośnik do uchwały zmieniającej zawierającej m.in. aktualny wykaz przystankówhttp://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/GetActPdf.ashx?year=2019&book=0&position=2290

 

10. Załączniki

Formularz wniosku.