KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

 

1. Nazwa sprawy

 

 

 

ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW ROBÓT GEOLOGICZNYCH, KTÓRYCH WYKONYWANIE NIE WYMAGA UZYSKANIA KONCESJI, Z WYJĄTKIEM ROBÓT GEOLOGICZNYCH WYKONYWANYCH W CELU WYKORZYSTANIA CIEPŁA ZIEMI ALBO WYKONYWANYCH WKOPÓW ORAZ OTWORÓW WIERTNICZYCH O GŁĘBOKOŚCI DO 30 m W CELU WYKONYWANIA UJĘĆ WÓD PODZIEMNYCH NA POTRZEBY POBORU WÓD PODZIEMNYCH W ILOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 5 m3 NA DOBĘ NA OBSZARACH GÓRNICZYCH UTWORZONYCH W CELU WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI METODĄ OTWORÓW WIERTNICZYCH

 

 

 

 

 

2. Miejsce załatwienia sprawy

 

 

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, ul. Północna 15 – IV p., pok. nr 415, tel. (95) 747 2022 wew. 236

Poniedziałek 7:00-16:00, Wtorek –Środa-Czwartek 7:00-15:00, Piątek 7:00-14:00

e-mail: osr@powiatmysliborski.pl

 

 

 

3. Podstawa prawna

 

 

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (DzU z 2017 r. 2126 ze zm.)

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (DzU z 2011 r. Nr 288, poz. 1696 ze zm.)

 

 

4. Wymagane dokumenty

 

 

 1. Wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych, zawierający: oznaczenie wnioskodawcy, jego miejsca zamieszkania lub siedziby oraz informację o prawach, jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której roboty te mają być wykonywane.
 2. Załącznik do wniosku: oryginał projektu robót geologicznych w 2 egzemplarzach, opracowany przez uprawnionego geologa zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji.
 3. Pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.
 4. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

 

 

 

5. Opłata

 

Za wydanie decyzji – 10 zł na podstawie części I pkt  53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

 

Opłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Myśliborzu, GBS w Barlinku Oddział Myślibórz, konto nr 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002 w treści dowodu wpłaty wpisując: „decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych” i/lub „za pełnomocnictwo”

 

 

6. Termin załatwienia

 

 

do 30 dni a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni

 

 

7. Sposób załatwienia

 

       

1) W celu uzyskania decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych należy w złożonym projekcie określić w szczególności:

-   cel zamierzonych robót, sposób jego osiągnięcia wraz z określeniem rodzaju dokumentacji geologicznej mającej powstać w wyniku robót geologicznych,

-    harmonogram robót geologicznych,

-   przestrzeń, w obrębie której mają być wykonywane roboty geologiczne,

-   przedsięwzięcia konieczne ze względu na ochroną środowiska, w tym wód podziemnych, sposób likwidacji wyrobisk, otworów wiertniczych, rekultywacji gruntów, a także czynności mające na celu zapobieżenie szkodom powstałym wskutek wykonywania zamierzonych robót.

2) Zatwierdzenie projektu robót geologicznych wymaga opinii właściwego burmistrza/wójta.

 

8. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

9. Informacje dodatkowe

1. Organ administracji geologicznej może żądać złożenia kopii projektu robót geologicznych celem przedłożenia go do zaopiniowania.

2. Do Starosty należą sprawy związane z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych oraz dokumentacjami geologicznymi, dotyczące:

1) złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m3 w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych;

2) ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m3/h;

3) badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posada wiania obiektów budowlanych, z wyłączeniem ponadwojewódzkich inwestycji liniowych;

4) odwodnień budowlanych o wydajności nie przekraczającej 50 m3/h;

5) robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystywania ciepła ziemi;

6) warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących przedsięwzięć zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze oraz ponadwojewódzkich inwestycji liniowych.

2. Rozstrzygnięcia podlegają opinii właściwego wójta/burmistrza.

3. W przypadku braku kompletu dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

4. Projekt zatwierdza się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 5 lat, w zależności od zakresu i harmonogramu zamierzonych robót geologicznych.

 

10. Załączniki

        Formularz wniosku (wzór pisma przewodniego)

 

11. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych               i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starostwo Powiatowe z siedzibą w Myśliborzu przy ulicy Północnej 15,              74-300 Myślibórz reprezentowane przez Starostę Myśliborskiego (zwane dalej Starostwem); tel. 95 747 20 21 fax – 95 747 31 53, e-mail: starostwo@powiatmysliborski.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Starostwie Powiatowego w Myśliborzu – Pani Ewelina Szóstka, ul. Północna 15, telefon 95 747 20 21 e- mail: iod@powiatmysliborski.pl – może Pan/Pani skontaktować się z IOD w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw – telefonicznie, drogą e-mail, pisemnie - na adres jak wyżej.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych Pana/Pani - interesantów/klientów Starostwa oraz innych osób, których dane mogą być przetwarzane w związku ze składaniem dokumentów jest prowadzenie przez Administratora Danych spraw administracyjnych należących do właściwości rzeczowej i miejscowej Starostwa, a także kierowanie spraw nienależących do właściwości rzeczowej lub miejscowej Starostwa do właściwych podmiotów. Starostwo (Urząd), działając w ramach swojej kompetencji, wykonuje obowiązki prawne wynikające z ustaw i przepisów wykonawczych do ustaw, a także działa w interesie publicznym. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych, oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi Danych.
 4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą tylko podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt  i archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
 8. Podanie przez Pana/Panią określonych danych osobowych w Starostwie jest: wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Nie podanie danych osobowych uniemożliwi realizację Pana/Pani wniosków – załatwienie sprawy.
 9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.