KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

1. Nazwa sprawy

UDZIELANIE KONCESJI NA WYDOBYWANIE KOPALIN METODĄ ODKRYWKOWĄ BEZ UŻYCIA ŚRODKÓW STRZAŁOWYCH, GDY OBSZAR UDOKUMENTOWANEGO ZŁOŻA NIEOBJĘTEGO WŁASNOŚCIĄ GÓRNICZĄ NIE PRZEKRACZA 2 ha I WYDOBYCIE KOPALINY ZE ZŁOŻA W ROKU KALENDARZOWYM NIE PRZEKROCZY 20 000 m3

2. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, ul. Północna 15 – IV p., pok. nr 415, tel. (95) 747 2022 wew. 236

Poniedziałek 7.00-16.00, Wtorek–Środa-Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: osr@powiatmysliborski.pl

3. Podstawa prawna

Art. 21 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z późn. zm.)

4. Wymagane dokumenty

1. Wniosek o udzielenie koncesji, sporządzony zgodnie z art. 24 i 26 ustawy Prawo geologiczne i górnicze tzn. w którym określono, poza wymaganiami przewidzianymi przepisami z zakresu ochrony środowiska i działalności gospodarczej:
a) oznaczenie wnioskodawcy, jego siedziby i adresu;
b) określenie numeru w rejestrze przedsiębiorców lub w ewidencji działalności gospodarczej;
c) określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja;

d) stan prawny nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność; w przypadku nieruchomości, których właściciel nie jest ujawniony w księdze wieczystej, przyjmuje się dane z ewidencji gruntów i budynków;

e) prawa wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca;

f) czas, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia działalności;

g) środki, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności (np. finansowe, sprzęt);

h) wykaz obszarów objętych formami ochrony, w tym ochrony przyrody oraz ochrony zabytków; wymóg ten nie dotyczy przedsięwzięć, dla których jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach;

i) sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko;

j) złoże kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia;

k) wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny;

l) stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, jak również środki umożliwiające osiągnięcie tego celu;

m) projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju;

n) geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia, a w razie potrzeby warunki wtłaczania wód do górotworu;

o) przewidywany sposób prowadzenia ruchu zakładu górniczego uwzględniający wymagania określone w art. 108 ust. 2 ww. ustawy oraz prognozowany sposób likwidacji zakładu górniczego, uwzględniający obowiązki określone w art. 129 ust. 1 ww. ustawy.

2. Załączniki do wniosku o udzielenie koncesji:

dowody istnienia określonych w nim okoliczności, w szczególności wyciągi z odpowiednich rejestrów a w przypadku potwierdzenia danych, o których mowa w pkt 1 lit. d) – wypis z ewidencji gruntów i budynków; są to np. prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy oraz kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną; dowody istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metodą odkrywkową, lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia; informacje o przeznaczeniu nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, w szczególności o przeznaczeniu określonym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy odrębne.

3. Do wniosku dołącza się załączniki graficzne sporządzone zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju.

4. W uzasadnionych przypadkach organ koncesyjny może żądać złożenia kopii wniosku o udzielenie koncesji wraz z załącznikami.

5. Jeżeli dla przestrzeni objętej wnioskiem została już sporządzona dokumentacja geologiczna, organ koncesyjny może żądać jej przedłożenia.

6. Do wniosku należy dołączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, o ile jest ona wymagana odrębnymi przepisami.

7. Potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej, w oryginale lub wydruk elektroniczny operacji bankowej.

5. Opłata

1) Za wydanie koncesji – 616 zł – na podstawie części IIII pkt 44 ppkt 1 załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie – zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej.

2) Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

3) Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków koncesji, jeżeli:
a. dotyczy terminu przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności – 50 % stawki określonej od koncesji,
b. treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności - 100% stawki określonej od koncesji.

Opłaty należy dokonać na konto Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz, nr 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002

6. Termin załatwienia

Nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpływu kompletnego wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy od daty wpływu kompletnego wniosku.

7. Sposób załatwienia

Decyzja administracyjna.

8. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji

9. Informacje dodatkowe

a) Koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż nieobjętych własnością górniczą udziela starosta, jeżeli jednocześnie spełnione są następujące wymagania:
- obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha,
- wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3,
- działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową bez użycia środków strzałowych.

b) Koncesji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 50 lat, chyba że przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie koncesji na czas krótszy.

c) Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż wymaga uzgodnienia z wójtem (burmistrzem) właściwym ze względu na miejsce wykonywania zamierzonej działalności i wymaga opinii marszałka województwa.

d) Przedsiębiorca, który otrzymał od starosty koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża przylegającego do złoża już objętego koncesją udzieloną temu samemu przedsiębiorcy na ten sam rodzaj działalności, może rozpocząć wydobywanie kopaliny nie wcześniej niż w dniu, w którym decyzja stwierdzająca wygaśnięcie koncesji wcześniejszej stanie się ostateczna.

e) Przed uzyskaniem koncesji należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeśli w szczególności planowane przedsięwzięcie:

- dotyczy torfu lub kredy jeziornej;

- odbywać się będzie na obszarze bezpośredniego lub potencjalnego zagrożenia powodzią;

- odbywać się będzie na terenie gruntów leśnych lub w odległości nie większej niż 100 m od nich;

- na obszarach objętych formami ochrony przyrody;

- w odległości nie większej niż 250 m od terenów, dla których zostały określone dopuszczalne poziomy hałasu;

- jeżeli w odległości nie większej niż 0,5 km od miejsca planowanego wydobywania kopalin metodą odkrywkową

znajduje się inny obszar górniczy, ustanowiony dla wydobywania kopalin metodą odkrywkową.

f) W przypadku stwierdzenia konieczności uzupełnienia wniosku termin rozpatrzenia wniosku biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku.

g) Do zmiany koncesji stosuje się odpowiednio przepisy o jej udzieleniu.

10. Załączniki

Formularz - wzór pisma przewodniego do wniosku.