KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

1. Nazwa sprawy

Wydanie wtórnika pozwolenia czasowego

2. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji w Myśliborzu, ul. Północna 15, tel/fax 95 747 23 90,  95 747 31 90

poniedziałek 7.00-16.00 wtorek, środa, czwartek 7.00 -15.00 piątek 7.00-14.00

e-mail: komunikacja@powiatmysliborski.pl lub pojazd@powiatmysliborski.pl

oraz Filia Wydziału w  Dębnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, tel/fax 95 760 27 95

poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00 (w środę obsługa klienta do 11.00)

3. Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz.1137 ze zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1522 ze zm.),
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1088).

4. Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie wtórnika oraz:

  1. oświadczenie o utracie dotychczasowego dokumentu pozwolenia czasowego złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej  za poświadczenie nieprawdy,
  2. dowód uiszczenia opłaty.

5. Opłata

Opłata administracyjna za wydanie duplikatu pozwolenia czasowego wynosi 19,00 zł (podana kwota zawiera tzw. opłatę ewidencyjną.); opłatę administracyjną należy uiścić na rachunek Starostwa Powiatowego Nr 42 8355 0009 0000 2020 2000 0004.

Opłata skarbowa złożone za pełnomocnictwo (gdy występuje) w wysokości 17,00 zł; opłatę należy uiścić na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

6. Termin załatwienia

Wydanie pozwolenia czasowego wykonywane jest bezwłocznie. Wydanie dokumentu następuje w formie decyzji o rejestracji czasowej pojazdu.

7. Sposób załatwienia

Właściciel pojazdu po złożeniu wniosku otrzymuje duplikat dokumentu.

8. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Powiatu Myśliborskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

9. Informacje dodatkowe

---

10. Załączniki

Formularz wniosku.