KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

1. Nazwa sprawy

Wyrejestrowanie pojazdu z powodu wywozu za granicę

2. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji w Myśliborzu, ul. Północna 15, tel/fax 95 747 23 90,  95 747 31 90

poniedziałek 7.00-16.00 wtorek, środa, czwartek 7.00 -15.00 piątek 7.00-14.00

e-mail: komunikacja@powiatmysliborski.pl lub pojazd@powiatmysliborski.pl

oraz Filia Wydziału w  Dębnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, tel/fax 95 760 27 95

poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00 (w środę obsługa klienta do 11.00)

3. Podstawa prawna

 1. Art. 79 ust. 1 pkt 3 Ustawy  z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1522 ze zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1088)

4. Wymagane dokumenty

Wniosek (wypełnia właściciel/właściciele pojazdu) oraz:

 1. tablice rejestracyjne (jeżeli nowy właściciel występuje o tzw. „tablice wywozowe”),
 2. dowód rejestracyjny (jeżeli nowy właściciel występuje o tzw. „tablice wywozowe”),
 3. karta pojazdu, jeżeli była wydana (jeżeli nowy właściciel występuje o tzw. „tablice wywozowe”),
 4. umowę sprzedaży lub fakturę potwierdzającą sprzedaż pojazdu za granicę,
 5. dowód zgłoszenia sprzedaży pojazdu w Urzędzie Celnym, jeżeli pojazd jest sprzedany do kraju niebędącego członkiem UE,
 6. pisemne oświadczenie o sprzedaniu pojazdu celem ostatecznego wywozu pojazdu poza granice kraju, albo kopia dokumentu potwierdzającego rejestrację pojazdu za granicą (dotyczy przypadku gdy wnioskodawca nie występuje o tzw. „tablice wywozowe”),
 7. do wglądu: dokument tożsamości właściciela/właścicieli:
  • dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego będącego osobą fizyczną,
  • paszport oraz dokument poświadczający zameldowanie na terytorium RP w przypadku cudzoziemca będącego osobą fizyczną,
  • wypis z rejestru sądowego oraz nr REGON w przypadku przedsiębiorcy posiadającego osobowość prawną,
  • pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika (w przypadku działania przez pełnomocnika).

5. Opłata

Opłata skarbowa:

 • za złożone pełnomocnictwo (gdy występuje) w wysokości17 zł; opłatę należy uiścić na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu.
 • za wydanie decyzji administracyjnej w wysokości 10 zł; płatność dokonywana w kasie Urzędu Miasta i Gminy Myślibórz lub na rachunek Urzędu Nr 618355 0009 0070 0708 2000 0002.

6. Termin załatwienia

Na bieżąco (maksymalnie 30 dni).

7. Sposób załatwienia

Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej o wyrejestrowaniu pojazdu z powodu wywozu za granicę.

8. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

9. Informacje dodatkowe

Organ wszczyna postępowanie na pisemny wniosek strony. Właściciel pojazdu musi udokumentować sprzedaż i wywóz pojazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej. Z uwagi na problemy pojawiające się przy rejestracji pojazdu w innych państwach, starosta zaleca wnioskowanie o wydanie tablic tymczasowych oraz pozwolenia czasowego „na wywóz pojazdu za granicę”. Pojazd wyrejestrowany z powodu wywozu za granicę/rejestracji za granicą podlega ponownej rejestracji w kraju.

Wszystkie dokumenty załączone do wniosku, a sporządzone w języku obcym, muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

10. Załączniki

Formularz wniosku.