KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

1. Nazwa sprawy

Zrzeczenie się zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub zezwolenia na wykonywanie przewozu osób

2. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji w Myśliborzu, ul. Północna 15, tel/fax 95 747 23 90,  95 747 31 90

poniedziałek 7.00 - 16.00 wtorek, środa, czwartek 7.00 -15.00 piątek 7.00 - 14.00

e-mail: osk@powiatmysliborski.pl

3. Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz.  1414 ze zm.)
  2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające Dyrektywę Rady 96/26/WE.

4. Wymagane dokumenty

Zawiadomienie o zrzeczeniu się zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub zezwolenia na wykonywanie przewozu osób, oraz:

  1. dotychczas wydane zezwolenie;
  2. wydane wypisy.

5. Opłata

Opłata skarbowa: za złożone pełnomocnictwo (gdy występuje) – 17,00 zł; opłatę należy uiścić na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

6. Termin załatwienia

Do 30 dni, w sprawach skomplikowanych dopuszcza się termin dłuższy.

7. Sposób załatwienia

Starosta wydaje decyzję administracyjną o wygaśnięciu licencji bądź zezwolenia.

8. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

9. Informacje dodatkowe

Po złożeniu wniosku przedsiębiorca jest obowiązany niezwłocznie zwrócić licencję organowi, który jej udzielił, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia o zrzeczeniu się licencji (bądź zezwolenia).

10. Załączniki

 Formularz wniosku.